روش اجرای ارت میله ای وصفحه ای ساختمان

میله ارت ساختمان مسکونی چیست_نقشه سیم کشی ارت ساختمان
میله ارت ساختمان مسکونی چیست_نقشه سیم کشی ارت ساختمان

میله ارت ساختمان مسکونی چیست_نقشه سیم کشی ارت ساختمان

روش اجرای ارت میله ای وصفحه ای ساختمان

روش اجرای چاه ارت سطحی و میله ای

الكترود ارت ساده (فقط براي وصل به هادي خنثاي(نول) فشار ضعيف): در مواردي كه تعداد مشتركان در سيستم توزيع برق مانند ساختمان های مسکونی زياد باشند، مي توان با احداث تعدادي چاه ارت با الكترود میله ای ساده تر و با مقاومت بيشتر به مقاومت ارت مطلوب، دست يافت. الكترود ارتینگ ساده ميتواند از يك ميله يا يك لوله بصورت قائم در زمين كوبيده و يا دفن شود .در حالت دفني براي لوله و يا ميله ارت،چاهي حداقل به عمق 2متر حفر مي شود. و پس از قرار دادن ميله يا لوله در وسط چاه ارت، فضاي اطراف الكترود با مواد كاهنده مقاومت(بنتونبت) پر مي گردد .

در محل خروج ميله يا لوله از زمين يك چاهك بتني يا آجري با ابعاد 30 سانتي متر ايجاد گرديده و سر لوله يا ميله ارت حداقل 20 سانتي متر بالاتر از كف چاهك قرار مي گيرد .چاه ارت با يك دريچه فلزي متصل به چهارچوب بسته مي شود . سر لوله و يا ميله ارت با بست مخصوص و يا بوسيله جوش به کابل اتصال ارتینگ متصل مي گردد. جنس سیم اتصال ارت و الكترود ميله اي يا لوله اي و بست مخصوص اتصال بايد با هم ديگر هم خوان باشند (به جدول فلزات قابل همبندي مراجعه شود).

ئوع میله ارت ساختمانی نبايد از جنس آلومينيوم يا آلياژهاي آن باشد .هادي اتصال ارتینگ از محل اتصال به الكترود تا محل ترمينال اصلي اتصال ارت بايد قابل رويت باشد. و يا اين کابل ارت براي محفوظ ماندن از درون يك لوله غير فلزي محافظ عبور داده شده باشد. و بايد بصورت دوره اي چاه ارت و کابل اتصال ارتینگ ساختمان های مسکونی و اتصالات آن از نظر محكم بودن و خوردگي و زنگ زدگي مورد بازديد قرار گيرد.

براي كاهش مقاومت الكترود میله ای ساده ارت در صورت نياز ميتوان هم با افزايش طول ميله يا لوله و يا ايجاد دو يا چند الكترود ساده مشابه و موازي بستن آن ها به هم اقدام نمود . رعايت فاصله بهينه بين اين میله ای ارت ساختمانی به ميزان حداقل 2 برابر عمق هر الكترود مورد توجه قرار گيرد. در صورت استفاده از روش دفني (حفر چاه) براي الكترود ارت ساده، مي توان از انواع الكترود استفاده نمود.

شرايط استفاده از 1 يا 2 الكترود ارت براي حفاظت سيستم و ايمني براي تامين ايمني در شبكه پست برق، برق فشار متوسط و فشار ضعيف بسته به شرايط و امكانات، نياز به استفاده از 2 يا 1الكترود ارت میله ای  ميباشد. و عمدتاً الكترودهاي میله ای ارت فوق الذكر در پست برق و يا محوطه همجوار آن اجرا و نصب مي شود. مقررات اضافي مربوط به کابل های ارت ، هم بندي ها و اتصال ارت از لوله هاي فلزي آب، گاز، انواع سیستم سوخت رساني، سيستم برودتي و حرارتي و غيره به عنوان الكترود سیستم ارتینگ يا اصل هادي هاي حفاظتي يا هادي هاي ارت نبايد استفاده كرد.

البته از نظر هم بندي، بايد لوله هاي فلزي گوناگوني را كه در ساختمان مسکونی كار گذاشته ميشوند به سیم ارت  متصل كرد .کابل هاي ارتینگ بايد در برابر خرابي هاي مكانيكي، شيميايي و الكتروديناميكي حفاظت شده باشند . اتصالات کابل سیستم ارت از هر نوع بايد مطمئن و محكم باشند. و هدايت جريان آن ها بي نقص باشد . هيچ نوع كليد يا وسيله حفاظتي نبايد در مسير کابل هاي ارتینگ و يا ارت–نول وجود داشته باشد. از بدنه هاي هادي كه در مسير کابل ارت قرار مي گيرند نبايد به عنوان قسمتي از مسير کابل ارت استفاده شود.

انواع سیم کشی کابل اتصال ارت ساختمان

کابل اتصال ارت آن قسمت از سيستم ارت است كه الكترودسطحی یا میله ای ارت را به ترمينال اصلي ارت وصل مي كند. حداقل سطح مقطع، نوع و جنس کابل اتصال ارت كه در مقابل اثرات الكتروشيميايي (خوردگي و زنگ زدگي)، تنش ها و صدمات مكانيكي حفاظت نشده باشند، براساس جدول انواع الكترود ارت انتخاب مي گردد. در نقطه اتصال کابل اتصال ارتینگ به الكترود ارت از يك قطعه کابل به عنوان هادي رابط قابل بازشدن یا جداشدن به منظور انجام آزمايشات و اندازه گيري هاي لازم با سطح مقطع، نوع و جنس هادي اتصال زمين استفاده مي شود.
استفاده از آلومينيوم به عنوان کابل اتصال ارت مجاز نمي باشد. آن قسمت از هادی اتصال ارت كه در تماس با خاك و يا به صورت دفني در خاك يا بتن باشد، جزء الكترود ارت محسوب ميشود. حفاظت کابل اتصال ارت در مقابل اثرات الكتروشيميايي (خوردگي و زنگ زدگي)، تنش ها و صدمات مكانيكي در محيط نصب، در اكثر موارد امكان پذير نيست. بدين جهت توصيه مي شود كه به منظور افزايش حاشيه ايمني در برابر عوامل مذكور براي انتخاب حداقل سطح مقطع سیم یا کابل اتصال زمين به مقادير جدول انواع الكترود اكتفا شود.

شماره سیم کابل سیستم ارت ساختمان

جهت انتخاب شماره سیم و کابل ارت به مطلب زیر مراجعه فرمایید:

ترمينال اصلي اتصال ارت: يك ترمينال اصلي و يا شينه اصلي اتصال ارت براي اتصال ارت حفاظتي در تاسيسات و يا اتصال ارتینگ سيستم برق بايد در محل ورود برق به ساختمان در نقطه سرويس مشتركین (كنتور) يا تابلوي برق اصلي ترانسفورماتور (در صورت وجود) نصب شود. تا علاوه بر هادي اتصال زمين (الكترود ارت) هادي هاي زير نيز به آن وصل شوند.

مقررات ملی چاه ارت ساختمانی و ساختمانهای مسکونی

PEN يا هادي هاي مشترك ارت –نول

 1.  سیم هاي ارت
 2.  هادي هاي نول براي حالتي كه در نقطه سرويس مشترك اتصال ارت حفاظتي نصب شده باشد.
 3. کابل هاي هم بندي اصلي براي هم ولتاژ كردن ارت
 4.  در صورت وجود سيستم صاعقه گير در طرح، کابل هم بندي سيستم صاعقه گير از طريق ترمينال آن به ترمينال يا شينه اصلي اتصال ارت وصل مي شود .
 5.  در صورت وجود سيستم ارت ، اين سيستم نيز به ترمينال يا شينه اصلي ارت وصل و هم بندي مي گردد.

ترمينال يا شينه اصلي ارت بايد به نحوي ساخته و نصب شود كه باز كردن سیم اتصال ارت از آن، براي انجام اندازه گيري هاي دوره اي مقاومت زمين، امكان پذير باشد .اتصال کابل ارت به ترمينال يا شينه اصلي ارت و الكترود ارت بايد قابل اطمينان و محكم باشد. و نسبت به برقراري پيوستگي الكتريكي آن نبايد هيچ شكي وجود داشته باشد. حداقل سطح مقطع شينه اصلي ارت با هادي مسی برابر 50 ميلي متر مربع مي باشد.

در ساختمان هاي بزرگ و وسيع كه بيش از 1 ترمينال يا شينه اصلي ارت وجود دارد. که بايد اين ترمينال ها به هم متصل گردند.

همبندی ارت ساختمان pdf

TN مشخصه هاي اصلي سيستم ارت
مقاومت الكتريكي اتصال به ارت: كل مقاومت الكتريكي نقطه خنثي يا هادي نول يك سيستم TN براي هر نوع منبع تغذيه، اعم از ترانسفورماتور يا ژنراتور نسبت به جرم كلي زمين، نبايد از 2 اهم تجاوز كند .مقاومت كل دو اهم را ممكن است علاوه بر اتصال ارت پست يا نيروگاه، از طريق احداث اتصال چاه ارت هاي مكرر و اضافي در طول شبكه توزيع، و وصل هادي ارت يا هادي ارت –نول اين خطوط به ارت ، تأمين کنند.

شكل اتصال زمين حفاظتي مكرر و اضافي

شكل اتصال ارت حفاظتي مكرر و اضافي

لازم به توضيح است كه در شكل بالا مقاومت ارت معادل حداكثر 2 اهم باشد .در مورد ساختمان هاي مرتفع كه امكان ايجاد اتصال ارت  هاي مكرر وجود ندارد، بايد براي هم ولتاژ كردن ، هم بندي اضافي انجام شود.
سطح مقطع هادي مشترك ارت –نول:
سطح مقطع کابل مشترك هادي ارت –نول PEN در تاسيسات نصب ثابت به دلايل تنش هاي مكانيكي  (بريدگي و قطع احتمالي در برابر فشار و صدمات مكانيكي) نبايد از 10 ميلي مترمربع براي هادي مسي و 16 ميلي مترمربع براي هادي آلومينيومي، كمتر باشد .در اين صورت کابل مدارهاي سه فاز 4 رشته اي و مدارهاي تك فاز 2رشته اي TN-C خواهند بود. در غير اين صورت بايد از يك هادي به عنوان ارت و از يك هادي ديگر نيز به عنوان نول استفاده شود.

در اين صورت مدارهاي سه فاز 5 رشته اي و مدارهاي تك فاز 3 رشته اي خواهند بودTN-C. ممنوع بودن وصل مجدد هادي هاي ارت و نول پس از تفكيك: اگر در نقطه اي از تأسيسات برق، کابل مشترك ارت–نولPEN تفكيك شده و از آن به بعد کابل یا سیم هاي ارت PE و نول N به طور جداگانه كشيده شوند، نبايد در هيچ نقطه ديگري بين اين 2 سیم تماس يا اتصال الكتريكي  برقرار كرد. در نقطه تفكيك ، سیم مشترك ارت –نول PEN بايد به شينه مربوط به هادي ارت وصل شود.

 

لزوم دقت در نصب سیم هاي نول و ارت :
سیم نول (N)سیم مشترك ارت –نول PEN يا سیم ارت حفاظتي PE بايد با همان عايق بندي و دقتي كه در نصب هادي هاي فاز به عمل ميآيد نصب شود. و در مدارهايي كه هادي ارت جدا از هاديهاي فاز مي باشد بايد هادي ارت همراه با مدار اصلي كشيده شود.
هم بندي اصلي براي هم ولتاژ كردن:
در هر ساختمان يك هم بندي اصلي بايد كليه قسمت هاي زير را از نظر الكتريكي به يكديگر وصل كند:

 1.  کابل ارت اصلي(PEN يا PE )
 2.  هادي نول(N)
 3.  لوله هاي اصلي فلزي آب
 4.  لوله هاي اصلي گاز
 5.  لوله هاي فلزي اصلي و يا بالارو (رايزرها) تأسيسات از هر نوع از قبيل سيستمهاي برودتي و حرارتي، فاضلاب و غيره
 6. ريلهاي كابين و ريل هاي وزنه تعادل آسانسورهاي كششی و جك آسانسورهاي هيدروليكي
 7. قسمت هاي اصلي فلزي ساختمان ها (اسكلت فلزي و آرماتورهاي بتن مسلح فونداسيون)
 8. الكترودهاي اصلي و فرعي اتصال زمين

الزام به استفاده از سيستم اتصال ارت عملياتي كه توسط استانداردهاي معتبر و يا توسط سازندگان دستگاه هاي الكترونيكي سيستم هاي جريان ضعيف از جمله تجهيزات مركز كامپيوتر و يا مركز داده، مركز تلفن، مخابرات و ارتباطات و غيره، به منظور تضمين كاركرد صحيح و قابل اطمينان تجهيزات سيستم هاي مذكور تعيين مي گردد.

اتصال ارت عملياتي اين سيستمها بايد در نهايت به ترمينال اصلي اتصال ارت  که در شكل زير نشان داده شده است وصل شود.

طرحواره نحوه اتصال الكترودهاي اتصال زمين حفاظتي، عملياتي و صاعقه گير

طرحواره نحوه اتصال الكترودهاي سیستم ارتینگ حفاظتي، عملياتي و صاعقه گير

طرحواره عمومي روش غلط (الكترودهاي اتصال زمين مجزا از هم) و روش صحيح (الكترودهاي اتصال ارت متصل به هم) و همچنين نحوه اتصال الكترودهاي اصلي اتصال ارت حفاظتي، عملياتي و صاعقه گير به ترمينال اصلي اتصال ارت در شكل بالا نشان داده شده است. سيستم همبندي اصلي و نيز سيستم همبندي اضافي در حمام و دوش براي هم ولتاژ كردن در ساختمان ها در شكل زير نشان داده شده است:

طرحواره عمومي هم بندي اصلي و اضافي براي هم ولتاژ كردن

طرحواره عمومي هم بندي اصلي و اضافي براي هم ولتاژ كردن سیستم ارت

جدول شرح علائم استفاده شده در سیستم ارتینگ شكل بالا

c

قسمت هاي هادي هاي بيگانه(شامل گروه هاي C7 , C6 , C5 , C4 , C3 , C2 , C1)

c1

لوله هاي آب فلزي محوطه

c2

لوله هاي فاضلاب فلزي محوطه

c3

لوله هاي گاز فلزي محوطه عايق شده (با عايق جدا كننده)

c4

قسمت هاي اصلي فلزي ساختمان ها (اسكلت فلزي و آرماتور هاي بتن مسلح فونداسيون)

c5

لوله هاي اصلي فلزي سيستمهاي برودتي و حرارتي، آب، فاضلاب و ريل ها و يا جك آسانسورها و غيره

c6

لوله فلزي آب در حمام و دوش

c7

لوله فلزي فاضلاب در حمام و دوش

D

عايق جداكننده لوله هاي گاز محوطه

MDB

تابلو توزيع اصلي

DB

تابلو توزيع فرعي

MET

ترمينال يا شينه اصلي اتصال زمين

SEBT

ترمينال يا شينه هم بندي اضافي ارت

T1

الكترود زمين

T2

الكترود ارت سيستم صاعقه گير (در صورت نياز)

LPS

سيستم صاعقه گير

PE

ترمينال اتصال ارت حفاظتي در تابلو توزيع برق

PE/PEN

ترمينال اتصال ارت حفاظتي – خنثي در تابلو توزيع اصلي

M

بدنه هادي دستگاه ها و تجهيزات الكتريكي

1

هادي حفاظتي (PE)

A1

هادي حفاظتي ((PEو يا هادي حفاظتي –نول PEN از تابلو توزيع اصلي برق (براي موارد مورد نياز)

2

هادي هم بندي جهت اتصال به ترمينال اصلي اتصال زمين

3

هادي هم بندي براي هم بندي اضافي

4

هادي نزولي سيستم صاعقه گير (LPS)

5

هادي اتصال زمين

علاوه بر لوله هاي فلزي آب و فاضلاب در حمام، مواردي از قبيل قطعات و بدنه هاي فلزي، ساير لوله هاي فلزي سيستم هاي موجود و غيره در حمام و دوش نيز به ترمينال هم بندي اضافي حمام و دوش وصل مي گردد. علت عدم انشعاب گيري کابل هم بندي اضافي جهت اتصال به ترمينال يا شينه هم بندي اضافيSEBT ازترمينال بدنه هادي دستگاه الكتريكي نصب ثابت و موجود در محل هم بندي، در نظر PE اتصال زمين متصل به سیم ارت گرفتن مشكلات اجرايي اتصال و انشعاب گيري کابل هم بندي اضافي از ترمينال ارت بدنه هادي دستگاه الكتريكي مي باشد .

در صورتي كه امكان اجرا وجود داشته باشد، اجراي اين اتصال (مدار 3) به جاي اتصال به تابلو توزيع فرعي(DB) ، ترجيح خواهد داشت. ترمينال اتصال زمين متصل به هادي حفاظتيPE بدنه هادي دستگاه الكتريكي نصب ثابت M عموما به عنوان ترمينال هم بندي اضافي جهت اجراي سيستم هم بندي اضافي براي هم ولتاژ كردن پايه فلزي نصب دستگاه و غيره نيز، مورد استفاده قرار مي گيرد.

مطالب مرتبط:

شرکت آسان ژنراتور در زمینه برق صنعتی و دیزل ژنراتور فعال می باشد. نوشته 1400/3/16
برچسب ها مقاله برق