در این پروژه پروژه  جابه جایی ، نصب و تعمیر دیزل ژنراتور mwm ام وی ام 80کاوا در سمنان متعلق به یکی از ادارات دولتی در سمنان انجام گرفت.

پروژه  جابه جایی ، نصب و تعمیر  دیزل ژنراتور mwm ام وی ام 80کاوا سمنان

در این پروژه پروژه  جابه جایی ، نصب و تعمیر دیزل ژنراتور mwm ام وی ام 80کاوا در سمنان متعلق به یکی از ادارات دولتی در سمنان انجام گرفت.

پروژه  جابه جایی ، نصب و تعمیر  دیزل ژنراتور mwm ام وی ام 80کاوا در سمنان

در این  پروژه  جابه جایی ، نصب و تعمیر دیزل ژنراتور mwm ام وی ام 80کاوا شامل رفع نشتی سوخت و روغن ریزی  متعلق به یکی از ادارات دولتی در سمنان انجام گرفت. 

در این پروژه  جابه جایی ، نصب و تعمیر دیزل ژنراتور mwm ام وی ام 80کاوا در یکی از ادارات دولتی  سمنان به  شرکت آسان ژنراتور واگذار گردید. این ژنراتور توسط تعمیرکار شرکت آسان ژنراتور  بازبینی و کارشناسی گردید و لیست کلیه قطعات و خدمات مورد نیاز  برآورد شد. این ژنراتور از شهرستان سمنان به شهرستان گرمسار منتقل و در یکی از ادارات دولتی نصب گردید. پس از تامین لوازم، رفع نشتی سوخت و روغن ریزی و سایر تعمیرات مورد نیاز و نیز سرویس دیزل ژنراتور  بطور کامل انجام  شد. پس از تعویض آب، روغن و فیلترهای موتور، گازوئیل، برد کنترل مربوطه برنامه ریزی  و کنتاکتورهای آن سرویس شد و پس ازدیاگ و تنظیم موتور نهایی دیزل ژنراتور  راه اندازی و تحویل نماینده  محترم کارفرما گردید.

پروژه جابه جایی و تعمیر اساسی دیزل ژنراتور دویتز 100کاوا در سمنان

 

پروژه  جابه جایی ، نصب و تعمیر  دیزل ژنراتور mwm ام وی ام 80کاوا در سمنان

پروژه جابه جایی و تعمیر اساسی دیزل ژنراتور دویتز 100کاوا در سمنان

 

پروژه  جابه جایی ، نصب و تعمیر  دیزل ژنراتور mwm ام وی ام 80کاوا  پروژه جابه جایی و تعمیر اساسی دیزل ژنراتور دویتز 100کاوا در سمنان

پروژه جابه جایی و تعمیر اساسی دیزل ژنراتور دویتز 100کاوا در سمنان

پروژه  جابه جایی ، نصب و تعمیر  دیزل ژنراتور mwm ام وی ام 80کاوا  

پروژه جابه جایی و تعمیر اساسی دیزل ژنراتور دویتز 100کاوا در سمنان

پروژه  جابه جایی ، نصب و تعمیر  دیزل ژنراتور mwm ام وی ام 80کاوا  

پروژه جابه جایی و تعمیر اساسی دیزل ژنراتور دویتز 100کاوا در سمنان

پروژه  جابه جایی ، نصب و تعمیر  دیزل ژنراتور mwm ام وی ام 80کاوا  

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

  • تعمیرات دیزل ژنراتور
  • تولید و تامین  قطعات دیزل ژنراتور
  • آموزش تعمیرات دیزل ژنراتور
  • برق صنعتی - اتوماسیون -طراحی و ساخت انواع  تابلو برق صنعتی و تابلو برق چنج آور دیزل ژنراتور