نحوه نصب ترانس برق توزیع خانگی و صنعتی و تست و نگهداری پست های هوایی.

دستورالعمل نصب پست و ترانس هوایی

نحوه نصب ترانس برق توزیع خانگی و صنعتی و تست و نگهداری پست های هوایی.

نحوه نصب ترانس برق توزیع

۶- دستورالعمل نصب ترانس برق توزیع خانگ و پست هوایی
اين قسمت شامل بخش هاي فهرست ابزار و ماشين آلات مورد نياز، انبارداري و حمل و نقل تجهيزات، مراحل نصب، آزمون هاي مورد نياز و مراحل راه اندازي پست برق هوایی است كه در ادامه به شرح آنها پرداخته شده است. پست هوايي شامل ترانسفورماتور، تابلوي فشار ضعيف، كات اوت فيوز و برقگير و ... جهت نصب در فضاي آزاد و قابل نصب برروي يك يا دو پايه و عملكرد تحت شرايط محيطي نرمال طراحي مي شود.

آموزش نصب ترانس برق خانگی

۱-6- فهرست ابزار و ماشين آلات مورد نياز جهت نصب پست هوایی
فهرست ابزار و ماشين آلات مورد نياز جهت تجهيز پست هوايي به شرح مندرج در جدول ( ۴) است.

جدول (۴): فهر ست ابزار و ما شين آلات مورد نياز جهت نصب پست هوایی و ترانس برق

هزینه نصب ترانس برق

2-6- انبارداري و حمل و نقل
در اين بخش مطالب و نكات مربوط به نحوه انبارداري تجهيزات پست هوايي، حمل و نقل بدون ريسك و ايمني كامل آن و همچنين نحوه ورود تجهيز به محل استقرار ذكر گرديده است. لازم به ذكر است كه نحوه انبارداري و حمل و نقل تجهيزات مطابق دستورالعمل سازنده نيز مي بايست مورد توجه قرار گيرد.
۱-2-6- انبارداري و حمل و نقل پايه هاي بتني
پايه هاي بتني برخلاف پايه هاي فلزي و چوبي شكننده هستند و در مقابل ضربه و فشار زياد آسيب پذير هستند. به عنوان مثال چنانچه تيرهاي چوبي يا قطعات فولادي از ارتفاع ۲ تا ۳ متري به زمين ريخته شوند آسيب چنداني نمي بينند ولي تيرهاي بتني اگر از ارتفاع نيم متري به زمين بيافتد در هم مي شكنند. در اصطلاح فني تيرهاي چوبي و فلزي در مقابل تنش هاي كشش مقاومند ولي مقاومت قطعات بتني در مقابل كشش به شدت پايين است.

با در نظر گرفتن اين خصيصه در حمل و نقل و جابجايي تيرهاي سيماني لازم است نهايت دقت و مر اقبت به عمل آيد و شايد به جرات بتوان گفت كه اهميت حمل و نقل و جابجايي اين تيرها از ساخت آنها كمتر نيست. چه بسا تيرهاي سيماني كه در تهيه و ساخت آن جميع جهات فني مراعات شده ولي در حين بارگيري و تخليه به علت شتابزدگي و بي دقتي تير شكسته و يا صدمه ديده و تمام زحمات ساخت و مصالح مورد استفاده به هدر رفته است. در ادامه طريقه صحيح انبارداري، بارگيري و حمل و تخليه و جابجايي تيرهاي سيماني تشريح شده است.
۱-1-2-6- انبارداري وسایل پست برق هوایی

 • بلافاصله پس از ورود محموله بايستي مورد بررسي قرار گيرد تا اطمينان حاصل شود كه پايه ها با مشخصات فني و استاندارد مطابقت دارد. در صورت هر گونه مغايرت مراتب فورا به توليد كننده يا فروشنده اطلاع داده شود.
 • در صورت مشاهده هر گونه آسيب ناشي از حمل و نقل، فورا بيمه گذار و توليدكننده مطلع شوند.
 • محل دپو كردن پايه ها بايستي كاملا صاف و يكنواخت باشد.
 • براي سهولت جابجايي آينده پايه ها، بايستي در زير تمام پايه ها در هر رديف به فاصله ۳ تا ۴ متر چوب يا چهار تراش به ضخامت حداقل ۸ سانتيمتر قرار داده شود (شكل ( ۱۸))
 • فاصله پايه ها در هر رديف حداقل ۵ سانتيمتر باشد تا در موقع بارگيري بتوان از اين فاصله براي عبور دادن زنجير يا تسمه استفاده كرد.
 • قرار گرفتن تيرهاي رديف هاي بعدي نيز عينا مانند رديف اول است. به خصوص دقيقا بايستي توجه شود كه چوب ها يا چهارتراش ها در راستاي چوب هاي رديف اول باشد در غير اين صورت خط ر شكستن تيرهاي زيرين زياد است.
 • حداكثر تعداد رديف براي تيرهاي سبك ( ۲۰۰ ) پنج و براي تيرهاي نيمه سنگين ( ۴۰۰ و ۶۰۰ ) چهار و براي تيرهاي سنگين ۳ است.
 • پايه هاي وارد شده به انبار قرنطينه در صورتي كه با مشخصات فني مورد درخواست مطابقت داشته باشد و از سالم بودن آن اطمينان حاصل گردد، اجازه ورود به محل نگهداري دائمي كالا در انبار را مي يابند.
 • مسئول انبار در فواصل زماني يك ماهه اقدام به بازبيني كالاهاي موجود در انبار به صورت ظاهري نمايد و در صورتي كه علائمي از شكستگي و يا ترك در پايه ها مشاهده گردد. به موجب حواله انتقال از انبار جاري خارج و به انبار اسقاط تحويل مي گردد.

اخطار: در زمان انبارش براي جابجايي مختصر پايه ها مطلقا نبايستي از ديلم يا هر قطعه فلزي ديگري استفاده شود زيرا موجب شكستن لبه تيرها مي گردد.

هشدار: پايه ها پس از سپري شدن مدت زمان هاي زير پس از تاريخ بتن ريزي قابل حمل به خارج از كارگاه محل ساخت خواهند بود كه اين مورد مي بايست توسط انباردار در زمان تحويل مورد برر سي قرار گيرد.

 • براي تيرهايي كه با سيمان پرتلند معمولي به حالت عادي عمل آورده شده باشند ۲۸ روز.
 • براي تيرهايي كه با سيمان پرتلند معمول با بخار عمل آورده شده باشند ۱۴ روز.

شكل ( ۱۸ ): طرز قرار گرفتن تيرهاي برق بتني چهارگوش به روي زمين و يا بر روي كف تريلر

1-2-6- حمل و نقل تجهیزات پست هوایی
جهت حمل و نقل پايه ها بايستي موارد زير رعايت گردد.

 • طول وسيله نقليه بايد متناسب با طول تير برق باشد.
 • براي بارگيري با جرثقيل حتما از شاهين (شكل ( ۲۰ )) استفاده شود.
 • زنجير جرثقيل به قلاب شاهين محكم بسته شود.
 • زنجيرها با تسمه هاي دو طرف شاهين در قسمت پر تير در طرفين مركز ثقل تير محكم بسته شود (شكل ۲۰)
 • از بستن بيش از يك تير به زنجيره، به كلي خودداري شود.
 • با حركت آرام، تير را از جاي خود حركت داده و پس از بالا بردن به اندازه لازم با هدايت كمك راننده تير برق، به آرامي به روي تريلي قرار گيرد. هر گونه حركت حساب نشده يا شتاب زده در اين حالت ممكن است به قيمت شكستن تير يا پريدن گوشه آن تمام شود.
 • بر روي تريلر و زير تمام پايه هاي هر رديف به فاصله ۳ تا ۴ متر چوب يا چهار تراش به ضخامت ۸ سانتيمتر قرار داده شود.
 • در موقع قراردادن تيرهای برق در روي تريلي بايستي فاصله منا سب بين تيرها دقيقا رعايت گردد تا در موقع تخليه اشكالي پيش نيايد (شكل ۱۹).
 • پس از تكميل بارگيري در فاصله بين تيرها گوه چوبي مناسب قرار دهند تا از حركت تير در حين حمل جلوگيري شود. سپس با سيم بكسل بر روي تريلي بسته شود.
 • در موقع بستن سيم بكسل بايستي در نقاط ت ماس سيم بكسل با تيرها از قطعات چوبي به صورت تخته يا الوار استفاده گردد.
 • براي مسيرهاي طولاني سعي شود تريلي با حداكثر ظرفيت بارگيري شود. سبك بار بودن تريلي موجب ازدياد سرعت و آسيب ديدگي تيرها مي گردد.
 • به رانندگان توصيه مي شود در جاده هاي خاكي يا دست انداز تا حد ممكن با سرعت كمتري رانندگي كنند.
 • تخليه عينا مانند بارگيري است در اين حالت نيز بايستي حتما از شاهين استفاده گردد و در موقع انبار كردن، الوار زير تيرها و به فاصله مناسب از يكديگر قرار گيرد و همانند آنچه در بارگيري به آنها اشاره شد موارد دقيقا رعايت گردد.

هشدار: در هر حال از بارگيري و تخليه تيرهای برق به صورت دوبل قويا بايستي خودداري گردد و تنها تيرها به صورت تك تك بايستي بارگيري و تخليه شوند.
هشدار: همواره بايد توجه داشت كه به هنگا م تخليه پايه های ترانس برق از وارد آمدن ضربه به آنها جلوگيري شود.
هشدار: هنگام بلند كردن پايه هاي بتني به و سيله جرثقيل بايستي قلاب يا زنجير در مركز ثقل تير بسته شود.

شكل ( ۱۹ ): قرار دادن تيرک هاي برق برروي تريلر

شكل ( ۲۰ ): شاهين جهت بلند كردن تير

هزینه نصب ترانس برق

2-2-6- انبارداري و حمل و نقل ترانسفورماتور پست هوایی
۱-2-2-6- انبارداري لوازم پست هوایی

 • پس از دريافت ترانسفورماتور محموله بررسي گردد تا اطمينان حاصل شود كه تجهيزات كامل دريافت شده اند. در صورت مشاهده هر گونه كسري در اجزاي تشكيل دهنده، مراتب فورا به توليدكننده يا فروشنده تجهيز اطلاع داده شود.
 • هنگام ورود ترانسفورماتور به انبار و قبل از تخليه آن بازرسي كاملي از بدنه به عمل آيد و در صورت مشاهده نشانه هاي بارز آسيب ديدگي در اثر حمل از جمله كاهش سطح روغن شركت حمل كننده، بيمه گر حمل و نقل، نمايندگي مجاز و كارخانه سازنده به سرعت مطلع گردند. خسارت هاي جزيي كه ممكن است مهم به نظر نيايد نيز گزارش گردند، ادعاهاي بعد از مهلت مقرر در هنگام مذاكره با شركت هاي بيمه اي ايجاد اشكال خواهد نمود.
 • ترانسفورماتور پست هوایی توسط جرثقيل در محل هاي از پيش تعيين شده قرار داده شوند.
 • ترانسفورماتور پست هوایی قبل از ثبت در كاردكس انبار و ملحق شدن به مجموعه كالاهاي انبار قرنطينه شده و پس از بازرسي و آزمون طبق روش اجرايي بازرسي و آزمون، انبارش شوند.
 • ترانسفورماتورهاي پست هوایی وارد شده به انبار قرنطينه فقط در صورتي كه با نمونه ارائه شده توسط فروشنده و با مشخصات فني مورد درخواست مطابقت داشته باشند و از سالم بودن آن اطمينان حاصل گردد، اجازه ورود به محل نگهداري دائمي كالا در انبار را مي يابند.
 • به منظور حصول اطمينان از مطلوب بودن وضعيت ترانس های برق موجود در انبار و تشخيص وجود خرابي و نشتي روغن در آنها، مسئول انبار در فواصل زماني يك ماهه اقدام به ارزيابي كالاي موجود در انبار به صورت ظاهري نمايد و سالم بودن بدنه ترانس برق، بوشينگ ها، مبنع ژل سيليكاژل و ... مورد بازديد قرار گيرد.
 • د ر صورت مشاهده هر گونه خرابي در ترانسفورماتورها علت خرابي شناسايي شده و دستورات لازم جهت حفظ و نگهداري تجهيزات به نحو صحيح در انبارها صادر شود.
 • در صورت معيوب بودن (قابل تعمير بودن) ترانسفورماتور طبق دستورالعمل مربوطه جهت رفع عيب از انبار خارج و پس از تعمير به انبار تحويل گردد.
 • در صورت ناسالم و اسقاط (غير قابل تعمير) بودن ترانسفورماتور، به موجب حواله انتقال از انبار جاري خارج و به انبار اسقاط تحويل مي گردند.
 • در صورتي كه ترانسفورماتور برق تحت شرايط گارانتي دچار خرابي شده باشد مي بايست قبل از تعمير هماهنگي با شركت سازنده صورت پذيرد.

هشدار: موقعيت ترانسفورماتورها در انبار باي ستي به گونه اي باشد كه دسترسي آن به راحتي انجا م پذيرد و بازرسي آن به راحتي صورت گيرد . همچني ن حمل و نقل تران سفورماتورها باعث صدمه ديدن ترانس هاي برق ديگر نگردد.
هشدار: ترانسفورماتورها بايستي به همان ترتيب كه وارد انبار مي گردند از انبار خار ج گردند تا ترانسفورماتور در زمان طولاني در انبار نماند.
۲-2-2-6- حمل و نقل
ترانسفورماتورهاي توزيع عموما به صورت كامل در كارخانه مونتاژ و تست گرديده اند و به هنگام تحويل در محل، آماده بهره برداري است. در هنگام بارگيري، ترانس برق با چوب هاي الوار به كف تريلر يا وسيله نقليه مربوطه ميخ كوبي مي شوند و توسط سيم بكسل ها از محل قلاب هاي مهار يا پايه هاي ترانسفورماتور به كف خودرو مهار مي شوند. شتاب حمل مي بايست ثابت بوده و از حركت و توقف سريع و تكان هاي شديد جلوگيري گردد.
براي تخليه ترانسفورماتور برق، مناسب ترين شيوه استفاده از جرثقيل است. در اين هنگام ترانسفورماتور يا وسيله حامل آن زير بازوي جرثقيل قرار گرفته و بعد از باز شدن بندها و مهارها به آرامي از جا بلند شود و به محل مورد نظر منتقل شود. هنگام جابجايي ترانس برق باید دقت نمود كه امتداد اصلي آن همواره در وضعيت قائم قرار گيرد . و تحت هيچ شرايطي بيش از ۱۵ درجه منحرف نشود.

همچنين بايد توجه داشت كه حلقه قلاب هاي تعبيه شده در بالاي ترانسفورماتور برق عموما به منظور بلند كردن كامل ترانسفورماتور به وضعيت قائم طراحي گرديده و براي كشيدن ترانس برق به كمك سيم و قرقره بايد از حلقه هاي مخصوص كه در قسمت شاسي و پايه آن تعبيه شده استفاده نمود.
هشدار: جابجايي ترانسفورماتور برق در هر يك از مراحل بارگيري و تخليه تا استقرار نهايي آن روي سكوي مربوطه بايد به آرامي و بدون وارد آوردن ضربه و شتاب زياد انجام گيرد.

ادامه مطلب: انواع پست های هوایی توزیع برق

صفحه قبل: تجهیزات پست هوایی برق

نوشته 1400/7/14
برچسب ها مقاله برق