دستورالعمل و استاندارد های نصب، بهره برداری و تعمیر و نگهداری انواع پست های هوایی توزیع برق دستوالعمل های توانیر.
انواع پست های هوایی توزیع برق دستوالعمل های توانیر

آسان ژنراتور

انواع پست های هوایی توزیع برق دستوالعمل های توانیر

دستورالعمل و استاندارد های نصب، بهره برداری و تعمیر و نگهداری انواع پست های هوایی توزیع برق دستوالعمل های توانیر.

پست توزیع چیست

ادامه: 3-2-6- انبارداي و حمل و نقل تابلوي فشار ضعيف پست برق هوایی
۱-3-2-6- انبارداري تابلو برق توزیع پست

 • پس از دريافت تابلو فشار ضعيف بايد مورد بررسي قرار گرفته تا اطمينان حاصل شود كه تجهيزات كامل دريافت شده اند. در صورت مشاهده هر گونه كسري در اجزاي تشكيل دهنده مراتب فورا به توليد كننده يا فروشنده تجهيز اطلاع داده شود.
 • به هنگام ورود تابلو فشار ضعيف به انبار و قبل از تخليه آن بازرسي كاملي از بدنه و تجهيزات داخلي به عمل آيد و در صورت مشاهده هر گونه آسيب ديدگي در اثر حمل، شركت حمل كننده، بيمه گر حمل و نقل، نمايندگي مجاز و كارخانه سازنده به سرعت مطلع گردند.
 • در هنگام بلند كردن تابلو از جرثقيل استفاده شود.(- تابلو برق باراني با ابعاد كوچك توسط كارگران جابجا مي شوند.)
 • براي جابجايي تابلو از وسايل مناسب مثل جرثقيل و ليفتراك استفاده شود.
 • در صورتي كه كف تابلو از قطعات فلزي مستحكم مانند ناوداني ساخته شده باشد. قرار دادن لوله زير كلاف تحتاني و يا لغزاندن آن روي صفحات فلزي مجاز است.
 • تابلو فشار ضعيف قبل از ثبت در كاردكس انبار و ملحق شدن به مجموعه كالاهاي انبار قرنطينه شده و پس از بازرسي و آزمون طبق روش اجرايي بازرسي و آزمون، انبارش شوند.
 • تابلو فشار ضعيف وارد شده به انبار قرنطينه فقط در صورتي كه با نمونه ارائه شده فروشنده و با مشخصات فني مورد در خواست مطابقت داشته باشند اجازه ورود به محل نگهداري دائمي كالا در انبار را مي يابند.
 • مسئول انبار در فواصل يك ماهه اقدام به بازبيني و ارزيابي كالاي موجود در انبار به صورت ظاهري نمايد.
 • در صورت معيوب بودن (قابل تعمير بودن) تابلو طبق دستورالعمل مربوطه جهت رفع عيب از انبار خارج و پس از تعمير به انبار تحويل گردد و در صورت غير قابل تعمير بودن به موجب حواله انتقال از انبار خارج و به انبار اسقاط تحويل مي گردند.
 • در صورتي كه تابلو فشار ضعيف در مدت ضمانت كارخانه سازنده دچار خرابي و نقص گردد و نقص ايجاد شده در تعهد شركت سازنده باشد. قبل از هر گونه تعمير بايستي هماهنگي جهت رفع عيب به عمل آيد.

در مورد تابلوهايي كه براي استفاده در محيط هاي با رطوبت و تغييرات دماي زياد در نظر گرفته شده اند اقدامات مناسب براي جلوگيري از تعريق زيان آور به عمل آيد.

2-3-2-6- حمل و نقل تابلو زیر ترانس
تابلو، طبق مشخصات فني خريدار در كارخانه سازنده مونتاژ و بعد از تكميل برگه آزمون هاي معمول (روتين ) كارخانه، به محل پست، حمل مي گردند. لذا براي جلوگيري از صدمات مكانيكي و يا تاثيرات محيطي ناشي از حمل و نقل و پياده كردن تابلو، بعد از ساخت بايستي به گونه اي مناسب بسته بندي شوند و برروي بسته بندي اطلاعات لازم از جمله نام شركت سازنده بايستي درج شده باشد. تابلو فشار ضعيف مي بايست برروي وسيله حمل كننده به صورت كامل مهار گردد و شتاب جهت حمل ثابت بوده و از حركت و توقف سريع و تكان هاي شديد جلوگيري گردد.
در هنگام حمل،تابلو را بايدبا نايلون حباب دار ويا كارتون پوشاند. زيرادر صورت ايجاد خراش بر روي بدنه،درشرايط رطوبت باعث فرسايش و زنگ زدگي در بدنه تابلو مي شود. براي تخليه تابلو از جرثقيل و يا ليفتراك استفاده شود. در صورت حمل با ليفتراك بايد از ليفتراكي استفاده شود كه طول شاخك هاي آن بزرگتر يا مساوي عمق تابلو باشد.

كات اوت فيوز و برقگير پست هوایی

۴-2-6- انبارداري و حمل و نقل كات اوت فيوز و برقگير
۱-4-2-6- انبارداري 

 • پس از دريافت بسته بندي هاي حاوي كات اوت فيوز و يا برقگير، بايد مورد بررسي قرار گيرند تا اطمينان حاصل شود كه تجهيزات به صورت كامل دريافت شده است و در صورت هر گونه كسري در اجزاي تشكيل دهنده مراتب فورا به توليد كننده يا فروشنده تجهيز اطلاع داده شود.
 • كات اوت فيوز و برقگير پس از تخليه به صورت دستي توسط كارگران و يا توسط ليفتراك حمل شود و در محل هاي از پيش تعيين شده قرار گيرند.
 • تجهيزات قبل از ثبت در كاردكس انبار و ملحق شدن به مجموعه كالاهاي انبار قرنطينه شده و پس از بازرسي و آزمون طبق روش اجرايي بازرسي و آزمون، انبارش شوند.
 • بسته هاي حاوي كات اوت فيوز و برقگير در محل خشك انبار نگهداري شود.( بسته هاي كات اوت فيوز و برقگير لازم است برروي سكو و با فاصله از سطح زمين انبارش شوند.)
 • بسته هاي كات اوت فيوز و برقگير وارده شده به انبار قرنطينه فقط در صورتي كه با نمونه ارائه شده فروشنده و با مشخصات فني مورد درخواست مطابقت داشته باشند اجازه ورود به محل نگهداري دائمي كالا در انبار را مي يابند.
 • مسئول انبار در فواصل يك ماهه اقدام به بازبيني و ارزيابي كالاي موجود در انبار به صورت ظاهري نمايد.
 • در صورت معيوب بودن (قابل تعمير بودن) تابلو طبق دستورالعمل مربوطه جهت رفع عيب از انبار خارج و پس از تعمير به انبار تحويل گردد و در صورت غير قابل تعمير بودن به موجب حواله انتقال از انبار خارج و به انبار اسقاط تحويل مي گردند.

2-4-2-6- حمل و نقل  كات اوت فيوز و برقگير
احتياط لازم جهت محافظت از تجهيز حين حمل و نقل صورت گيرد و همچنين لرزش ها هنگام حمل و نقل به حداقل برسد. بسته بندي قطعات بايد ضد آب بوده و برروي آن يك برچسب حاوي اطلاعات به شرح ذيل نصب گردد.

 • احتياطات لازم جهت حمل و نقل
 • نام و آدرس كارخانه سازنده
 • نوع تجهيز
 • وزن كامل
 • شماره سريال
 • سال توليد
 • فركانس نامي
 • محدوده ولتاژ
 • جريان اسمي

هشدار: بسته بندي ها با علامت د ستگاه هاي حساس " شكستني" و غيره علامت گذاري شود.
هشدار: بسته بندي محموله به گونه اي با شد كه از صدمات ناشي از جابجايي و انبار كردن در فضاي باز محفوظ بماند و داراي استحكام كافي باشد.

۳-6- مراحل نصب پست هوایی

در اين بخش مراحل نصب و تجهيز انواع پست های هوايي تك پايه و دو پايه تشريح مي گردد. افراد داراي صلاحيت كه با پست هوايي آشنايي كامل دارند مي توانند آن را نصب كرده، مورد بررسي قرار دهند و سرويس و نگهداري آن را به عهده داشته باشند. فردی داراي صلاحيت فردي است كه مهارت هاي زير را داشته باشد.

 • كاملا با اين دستورالعمل و دستورالعمل سازنده تجهيزات مورد استفاده آشنا باشد.
 • كاملا با قطع و وصل كردن و ايزوله كردن و زمين كردن تجهيزات سيستم توزيع آشنا باشد.
 • كاملا با نحوه بهره برداري ايمن از تجهيزات فشار قوي و فشار ضعيف آشنا باشد.
 • مواردي نظير: استفاده از تكنيك هاي پيشگيرانه، تجهيزات حفاظت شخصي موارد ايمني لازم براي كار در نزديكي ادوات برقدار الكتريكي و ... را در عمليات نصب رعايت نمايد.
 • كاملا با مقررات ايمني درباره حمل و نقل تجهيزات سيستم توزيع آشنا باشد.
 • دوره هاي آموزشي مرتبط را سپري كرده باشد و داراي گواهينامه هاي مورد تاييد شركت توزيع باشد.
 • داراي سابقه كار بر روي شبكه هاي متوسط هوايي و زميني و شبكه هاي فشار ضعيف باشد.

قبل از تجهيز انواع پست های هوايي موارد زير به طور كلي بايد مورد بازرسي قرار گيرند:

 • پلاك مشخصات تجهيزات و مقايسه آن با مشخصات سفارش شده به تامين كننده.
 • وضعيت كلي قطعات تشكيل دهنده تجهيزات.

۱-3-6- دستورالعمل نصب پست هوايي تك پايه

مشخصات كلي پست هاي برق هوايي تك پايه از ديدگاه نصب به شرح زير است.

 1. حداكثر ظرفيت پست تك پايه.( معمولا ظرفيت ترانسفورماتور پست هوايي تك پايه بر حسب كيلوولت آمپر عبارت از 25، 50 و ۱۰۰ است . در شرايط خاص ،ترانسفورماتور تا ظرفيت ۲۰۰kVA برروي تك پايه ۱۲۰۰/ ۱۲ نصب مي شود).
 2. نصب ترانسفورماتور روي يك پايه انجام مي گيرد.
 3. استقامت پايه بتني با لحاظ كردن اثرات زلزله متناسب با ظرفيت ترانس انتخاب ميگردد.
 4. تعداد برقگيرهاي نصب شده با توجه به طول خط ۲۰ كيلوولت لحاظ شده، و در محل مناسب نصب مي گردد.( معمولا نصب برقگير در تمامي ترانس ها ضروري نيست).
 5. ارتفاع نصب:

الف- نصب ترانس هوایی:
حداقل ارتفاع نصب سكوي ترانسفورماتور از سطح زمين 5/5 متر است.
ب- تابلو فشار ضعيف زیر ترانس برق:
تابلو فشار ضعيف، بسته به مسائلي همچون استفاده غير مجاز مي تواند در بالاي پايه قرار گيرد و يا در قسمت پايين آن واقع شود. كنتور مربوطه نيز با توجه به شرايط موجود و نظر طراح بالا و يا پايين تير برق و يا در منزل مشتركين قرار داده شود.(در صورت نصب لوازم اندازه گيري در ارتفاع زياد بر روي پايه براي قرائت كنتور نياز به بالابر است كه براي حل مشكل مي توان از فناوري قرائت از راه دور استفاده كرد. استفاده از تابلوي كنتور فلزي در بالا ي تير به ويژه در مناطق گرمسيري موجب صدمه ديدن ،كنتور و كاهش دقت اندازه گيري خواهد بود كه در اين موارد و در صورت اجبار مي توان از كنتورهاي outdoor و تابلوهاي غير فلزي استفاده كرد.)
ج- كات اوت فيوز و برقگير انواع پست هوایی
ارتفاع نصب كات اوت فيوز و برقگير با توجه به آرايش شبكه و رعايت فواصل مجاز از هادي خطوط و رعايت فاصله سكوي كات اوت فيوز و برقگير از سكوي زير ترانس تعيين مي گردد. در صورتي كه پست هوايي تك پايه در انتهاي خط ۲۰ كيلوولت با آرايش افقي و يا مثلثي نصب مي گردد. برقگيرها در بالاي پايه خط و كات اوت فيوز 125سانتيمتر پايين تر از برقگير نصب مي شود. اگر پست هوايي در زير خط عبوري با آرايش افقي و يا مثلثي نصب گردد. كات اوت فيوز و برقگير در فاصله 145سانتيمتري از بالاي پايه نصب مي شود.

در آرايش پرچمي يا عمودي سكوي كات اوت فيوز و برقگير با توجه به رعايت فواصل مجاز از هادي خطوط و همچنين با فاصله مناسب از سكوي ترانسفورماتور نصب مي شوند . همچنين مناسب ترين فاصله بين سكوي ترانسفورماتور تا سكوي كات اوت فيوز ۲۸۵ سانتيمتر است.

 1. آرايش كلي تجهيزات پست هوایی

آرايش نصب تجهيزات در پست هاي هوايي تك پايه به دو حالت كلي زير تقسيم مي گردد:

 1. آرايش تجهيزات پست هوايي زير خط ۲۰ كيلوولت
 2.  آرايش تجهيزات پست هوايي در انتهاي خط ۲۰ كيلوولت

دستورالعمل اجرايي تجهيزات مختلف پست هوايي تك پايه به تفكيك در ادامه ارائه شده است.
 

۱-1-3-6- پايه یا تیرک برق

چاله تير برق

براي كندن يك چاله تير به اندازه مناسب كه بتواند همه نيروها و گشتاور (لنگر)هاي وارده را تحمل كرده و پايه را در خاك استوار نگهدارد بايد موارد زير را در نظرگرفت:

 • جنس زمين
 • طول تير برق
 • وزن
 • عوامل كشش

معمول ترين روش نصب پايه هاي بتني دفن مستقيم آنها در خاك است. مقدار طول تير دفن شده در خاك با توجه به مقاومت جانبي خاك (جنس زمين) بدست مي آيد. قطر چاله اي كه كنده مي شود متناسب با اندازه قطر پايه مورد نظر كه بايد در چاله قرار گيرد است. يعني قطر چاله به اندازه اي باشد كه فضاي كافي در هر طرف پايه براي پر كردن اطراف و محكم نمودن آن و همچن ين براي مانور تير و قرار دادن آن در طول خط وجود داشته باشد. به عنوان يك قانون تجربي مي توان عمق گودال را برابر ۱۰ درصد طول تير به علاوه ۶۰ سانتيمتر در زمين معمولي در نظر گرفت.
عمق گودال در زمين هاي سخت و سنگي ۱۴ درصد طول تير در نظر گرفته مي شود. ابعاد جانبي گودال بايستي به گونه اي باشد كه در ته تير از هر طرف ۲۰ سانتيمتر فاصله وجود داشته باشد. ابعاد گودال مناسب جهت دفن تيرهاي بتني با توجه به مشخصات و جنس زمين به عنوان نمونه در جدول ( ۵) درج است.

جدول ( ۵): ابعاد گودال مناسب جهت دفن تيرهاي بتني

step down transformer - جدول ابعاد گودال مناسب جهت دفن تيرهاي بتني

نوع پايه
نوع پايه متناسب با ظرفيت و نحوه قرارگيري ترانسفورماتور تعيين مي گردد. در تجهيز پست هوايي تك پايه مجموعه پايه و ترانسفورماتور از پايدار استاتيكي و مكانيكي كمتري نسبت به پست هوايي دو پايه برخوردار است. لذا نياز به تعيين دقيق مشخصات پايه و ابعاد آن با توجه به شرايط منطقه است.  در شرايط معمول، در نصب ترانسفورماتور تك پايه قدرت پايه ها مطابق جدول ( ۶) است.

جدول ( ۶): نوع پايه و نحوه قرارگيري تران سفورماتور

step down transformer - نوع پايه تیر برق و نحوه قرارگيري تران سفورماتور

step down transformer - اجراي فونداسيون و نصب پايه هاي بتوني تیرک چراغ برق

شكل ( ۲۱ ): اجراي فونداسيون و نصب پايه هاي بتوني

step down transformer - نحوه سنگ چيني دور پايه براي مناطقي با احتمال آب گرفتگي

شكل ( ۲۲ ): نحوه سنگ چيني دور پايه براي مناطقي با احتمال آب گرفتگي

ادامه مطلب:  دستورالعمل نصب تیر برق بتنی

صفحه قبل: دستورالعمل نصب پست و ترانس هوایی

شرکت آسان ژنراتور در زمینه دیزل ژنراتور وبرق صنعتی فعال می باشد. نوشته 1400/7/14


لطفا جهت دریافت کاتالوگ بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

برچسب ها مقاله برق