میزان مصرف سوخت(گازوئیل،بنزین و گاز) دیزل ژنراتور،موتور دیزلی و موتور برق-میزان سر و صدای موتور برق و دیزل ژنراتور بر حسب دسی بل.
جدول محاسبه میزان مصرف سوخت دیزل ژنراتور و موتور برق

آسان ژنراتور

جدول محاسبه میزان مصرف سوخت دیزل ژنراتور و موتور برق

میزان مصرف سوخت(گازوئیل،بنزین و گاز) دیزل ژنراتور،موتور دیزلی و موتور برق-میزان سر و صدای موتور برق و دیزل ژنراتور بر حسب دسی بل.

مصرف ژنراتور گازی دیزلی گازسوز دیزل بنزینی

در زیر جدول محاسبه مصرف سوخت دیزل ژنراتور یا ژنراتور دیزلی آمده است:

جدول محاسبه میزان مصرف سوخت (گازوئیل) دیزل ژنراتور بر حسب لیتر بر ساعت

توان دیزل ژنراتور (KW) بار 25% (L/h) بار 50% (L/h) بار 75% (L/h) بار کامل(L/h)
20 2/3 3/4 4/9 6
30 4/9 6/8 9/1 11
40 6 8/7 12/1 15/1
60 6/8 11 14/4 18/1
75 9/1 12/8 17/4 23/2
100 9/1 15/6 22 28/1
125 11/8 19 27 34/6
135 12/5 20/5 28/9 37/2
150 13/7 22/4 31/9 41/4
175 15/6 25/8 36/9 48/3
200 17/9 29/2 41/8 54/7
230 20/1 33/4 47/5 63/1
250 21/7 36/1 51/7 68/1
300 25/8 42/9 61/2 81/7
350 30 49/8 71 95/4
400 33/8 56/6 80/9 108/7
500 41/8 70/3 100/3 135/7
600 50/1 83/6 119/7 162/6
750 61/9 104/1 149/3 202/9
1000 82/1 138/3 198 270/2
1250 102/2 172/1 247 337/4
1500 122/4 206/3 295/6 404/7
1750 142/5 240/2 344/7 472
2000 162/6 274/4 393/3 539/2
2250 182/8 308/2 442/3 606/5

مصرف سوخت گازوئیل و گاز ژنراتور برق گازی و گازسوز

مصرف سوخت بر حسب لیتر بر ساعت میباشد. منظور از 25% بار این است که میزان جریان خروجی یک چهارم جریان ماکزیمم حک شده روی پلاک ژنراتور باشد. این میزان مصرف سوخت از میانگین تمامی برندهای موتورهای دیزلی روز دنیا گرفته شده است و با صرف ساعتها کار و تلاش شرکت آسان ژنراتور در دسترس عموم قرار داده شده است. هرچه اصطحلاک و عمر دیزل ژنراتور شما بیشتر باشد مصرف آن بیشتر است.

موتور ولوو و پرکنز ECU دار کم مصرف ترین دیزل ژنراتورها میباشند که کمی از مقادیر فوق کم مصرف ترند. و پس از آن کامینز قرار دارد. در زیر جدول میزان مصرف گاز در ژنراتور های گازی آمده است:

جدول محاسبه میزان مصرف گاز دیزل ژنراتور گاز سوز بر حسب متر مکعب بر ساعت

توان دیزل ژنراتور (KW) بار 25% (m3/h) بار 50% (m3/h) بار 75% (m3/h) بار کامل(m3/h)
20 4/4 5/26 6/92 8/09
30 5/66 7/28 9/74 11/65
40 6/89 9/32 12/57 15/2
60 9/35 13/41 18/26 22/34
75 11/2 16/46 22/48 27/72
100 14/28 21/59 29/57 36/62
125 17/39 26/68 36/62 45/56
135 18/62 28/73 39/45 49/11
150 20/47 31/78 43/7 54/5
175 23/5 36/9 50/8 63/4
200 26/7 42 57/8 72/3
230 30/3 48/1 66/3 83
250 32/8 52/2 72 90/2
300 39 62/4 86/1 108
350 45/2 72/6 100/3 125/9
400 51/3 82/8 114/4 143/7
500 63/7 102/4 142/7 179/4
600 76/1 123/6 171 215/1
750 94/6 154/2 213/4 268/6
1000 125/5 205/3 284 358

مصرف سوخت در دیزل ژنراتور ها ی ولوو کامینز

در جدول فوق مصرف گاز بر حسب متر مکعب بر ساعت میباشد. این میزان مصرف از میانگین تمامی برندهای موتورهای دیزلی روز دنیا گرفته شده است. و با صرف ساعتها کار و تلاش شرکت آسان ژنراتور در دسترس عموم قرار داده شده است. هرچه اصطحلاک و عمر دیزل ژنراتور شما بیشتر باشد مصرف آن بیشتر است.

دیزل ژنراتور کم مصرف

موتورپرکنز ECU دار کم مصرف ترین دیزل ژنراتور گاز سوز میباشند که کمی از مقادیر فوق کم مصرف تر است. دیزل ژنراتورهای گاز سوز قدرت کمتری نسبت به دیزل ژنراتورهای گازوئیلی دارند. لذا در محاسبه آنها باید توان دیزل ژنراتور را بیشتر در نظر بگیرید ولی در دیزل ژنراتورهای گاز سوز پرکنز این مشکل تا حد زیادی رفع شده است.

همانگونه که از جداول فوق بر می آید مصرف گاز دیزل ژنراتور نسبت به گازوئیل حدود 1/4 برابر است.(یعنی یک لیتر گازوئیل معادل 1/4 متر مکعب گاز است.)

میزان و مقدار مصرف سوخت و بنزین موتور برق بنزینی

در زیر جدول میزان مصرف بنزین موتور برق های بنزینی آمده است:

جدول محاسبه میزان مصرف سوخت موتور برق تک فاز بر حسب لیتر بر ساعت و میزان ایجاد صدا یا نویز

توان دیزل ژنراتور

بار 25%

(L/h)

بار 50%

(L/h)

بار 75%

(L/h)

بار کامل

(L/h)

میزان تولید صدا

(نویز) برحسب db

0.75kva - - - 0/5 33
0.9kva - - - 0/6 57
1.6kva - - - 1/1 59
2kva - - - 1/15 65
2.8kva - - - 1/8 59
3.2kva - - - 2 70
4kva - - - 2/4 71
5kva - - - 2/7 72
8kw/10kva 0/9 1/2 1/7 2/1 72
10kw/12kva 1 1/4 2/1 2/6  
12kw/15kva 1/3 1/8 2/6 3/2  
16kw/20kva 1/7 2/4 3/5 4/3  
20kw/25kva 2/1 3 4/3 5/4  
24kw/30kva 2/6 3/6 5/2 6/4  
32kw/40kva 3/4 4/8 7 8/6  
40kw/50kva 6/3 6 8/6 10/7  
60kw/75kva 6/4 9 12/7 16/1  
80kw/100kva 8/3 11/9 16/1 21/4  
120kw/150kva 10/9 17/3 24/1 32/1  
160kw/200kva 14/1 22/9 32/7 42/8  
200kw/250kva 17/4 28/6 40/8 53/5  
280kw/350kva 23/7 39/3 56 75  
400kw/500kva 33/3 55/6 8/ 107  

در زیر جدول مصرف سوخت موتور برق گاز سوز آمده است:

جدول محاسبه میزان مصرف سوخت موتور برق گازی تک فاز بر حسب متر مکعب بر ساعت و میزان ایجاد صدا یا نویز

توان دیزل ژنراتور بدون بار (m3/h) بار 25% (m3/h) بار 50% (m3/h) بار 75% (m3/h) بار کامل(m3/h) میزان تولید صدا(نویز) بدون بار برحسب db میزان تولید صدا(نویز) با بار کامل برحسب db
1.6kva - - - - 1/15 - 67
4kva - - - - 2/25 - 70
6/7kw - - 1/85 - 3/33 - -
9/1kw - - 2/86 - 4/37 - -
13/13kw - - 2/86 - 4/37 - -
15/16kw - - 4/84 - 6/86 - -
22kw 1 4 5/9 7/8 9/7 61 70
27kw 1/1 3/9 6/2 8/5 10/8 58 64
32kw 1/3 4/4 6/6 8/9 11/2 61 70
38kw 1/3 4/4 7/4 10/2 12/6 58 64
48kw 2 7/7 12 15/8 18/5 63 68

جدول محاسبه میزان مصرف سوخت موتور برق گازی تک فاز بر حسب متر مکعب بر ساعت و میزان ایجاد صدا یا نویز

توان دیزل ژنراتور بدون بار (m3/h) بار 25% (m3/h) بار 50% (m3/h) بار 75% (m3/h) بار کامل(m3/h) میزان تولید صدا(نویز) بدون بار برحسب db میزان تولید صدا(نویز) با بار کامل برحسب db
1.6kva - - - - 1/15 - 67
4kva - - - - 2/25 - 70
6/7kw - - 1/85 - 3/33 - -
9/1kw - - 2/86 - 4/37 - -
13/13kw - - 2/86 - 4/37 - -
15/16kw - - 4/84 - 6/86 - -
22kw 1 4 5/9 7/8 9/7 61 70
27kw 1/1 3/9 6/2 8/5 10/8 58 64
32kw 1/3 4/4 6/6 8/9 11/2 61 70
38kw 1/3 4/4 7/4 10/2 12/6 58 64
48kw 2 7/7 12 15/8 18/5 63  

فرمول نحوه محاسبه مصرف سوخت موتور دیزل ژنراتور

نکته: متاسفانه مصرف موتور برق ها تا حد بسیار زیادی با یکدیگر متفاوت میباشد. لذا جهت محاسبه دقیق مصرف آنها بخصوص مدلهای چینی به کاتالوگ تولید کننده مراجعه کنید. یا از طریق زیر مصرف آنرا محاسبه کنید:
چگونگی تعیین مصرف سوخت ژنراتور: ★ ★ ★ ★ ★ بهترین پاسخ

در نظر گرفتن مصرف سوخت ژنراتور مهم است، به ویژه توجه به اینکه در چند ساعت باک یک ژنراتور خالی میشود .شما قطعا نمی خواهید مجبور شوید هر دو ساعت باک ژنراتور خود را دوباره پر کنید . شما می توانید مقدار سوخت مصرفی ژنراتور را از اطلاعات محصول تعیین کنید. مثلا Champion Power Equipment 46533 نشان می دهد که می تواند به مدت 12 ساعت با مخزن پر (4 گالن) گاز با بار 50٪ کار کند.

به عبارت دیگر، موتور برق با 1 گالن گاز می تواند 3 ساعت با 50٪ بار کار کند. به یاد داشته باشید کلمه کلیدی در اینجا 50٪ بار است. اگر از بار بیشتر استفاده می کنید، مصرف آن بالاتر خواهد بود. و اگر از بار پایین تر استفاده کنید، مصرف موتور برق کمتر خواهد بود. با این برآورد، موتور برق در 25٪ بار، با 1 گالن گاز می تواند برای 4.5 ساعت کار کند.

اما موتور برق گازسوز با 100٪ بار و 1 گالن گاز می تواند 1.5 ساعت کار کند. که شرکت آسان ژنراتور این مقادیر را بصورت ساندویجی و آماده در جداول بالا فراهم آورده است. سوخت ممکن است به شکل بنزین ، گازوئیل ، گاز طبیعی یا پروپان یا LPG ، بسته به نوع ژنراتور باشد. صرف نظر از سوخت سیستم پشتیبان شما، با توجه به مصرف برق از ژنراتور ، شما می توانید میزان هزینه مصرف سوخت آن را بفهمید.

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

  • خرید دیزل ژنراتور و فروش دیزل ژنراتور
  • تعمیرات تخصصی انواع مدلهای دیزل ژنراتور
  • برق صنعتی-اتوماسیون-تابلو برق
  • برگزاری کلاسهای آموزشی دیزل ژنراتور
  • به روز رسانی دیزل ژنراتور و نصب برد کنترلی جهت اتوماتیک سازی دیزل ژنراتور
  • تامین قطعات برقی و مکانیکی دیزل ژنراتورها با خدمات پس از فروش 10 ساله

به روز رسانی 99/2/27


لطفا جهت دریافت کاتالوگ بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

برچسب ها _

رضا
تاریخ ثبت نظر: 1402/03/31
عالی بود و کاربردی ممنون از راهنمایی شما
شرکت فروزان توان
تاریخ ثبت نظر: 1398/07/21
سلام خریدار 2 مگاوات گازی هستم