آموزش تعمیرات عمومی موتور دیزل ژنراتور-شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

آموزش تعمیرات عمومی موتور دیزل ژنراتور

آموزش تعمیرات عمومی موتور دیزل ژنراتور

آموزش تعمیرات دیزل ژنراتور - راهنمای عیب یابی دیزل ژنراتور -diesel generator troubleshoot - تعمیر دیزل ژنراتور

نوع عیب : موتور دیزل ژنراتور بار نمی دهد

۱- رگولاتور بد تنظیم شده است ، رگولاتور را تنظیم کنید.
۲- تنظیم زمانی انژکتور صحیح نیست. فاصله ی زمانی تزریق سوخت را کنترل و تنظیم کنید.
۳- سوراخهای انژکتور دیزل ژنراتور گرفته است. انژکتور دیزل ژنراتور را تمیز نموده و در صورت لزوم تعویض کنید.
۴- واشر سر سیلندر سوخته است. واشر سر سیلندر را تعویض کنید.
۵- فشار تراکم سیلندرها به علت آب بندی نبودن سوپاپ های هوا و دود خیلی کم است. سوپاپهای هوا و دود را آب بندی کنید.
۶- در پمپ انژکتور هوا وجود دارد ، پمپ انژکتور دیزل ژنراتور را هواگیری کنید.
۷-سوزن انژکتور در داخل بدنه ی انژکتور سفت نیست ، توسط سفت کردن کلاهک پیچی، سوزن انژکتور را در داخل بدن هی انژکتور سفت کنید.
۸- سوپاپ های هوا و دود به آهستگی بسته می شوند. گیر سوپاپ های دود و هوا برطرف شود.

نوع عیب : فشار تراکم دیزل ژنراتور کم است

۱- سوپاپ ها گیر کرده یا نشست میکند ، سوپاپ ها را باز نموده و سنگ بزنید
۲-رینگ های پیستون فرسوده و یا شکسته است ، رینگها را باز و آنها را تعویض کنید.
۳- سوپاپ ها بسته نمی شوند ، فاصله ی زیر سوپاپی را تنظیم کنید.

نوع عیب : موتور زیاد صدا می کند

۱- بار موتور بیشتر از بار نامی است. بار را کنترل و میزان کنید

۲- تقسیم نامساوی بار روی سیلندرها ، میزان نمودن جریان سوخت در پمپ سوخت

۳- زمان تزریق انژکتور مناسب نیست ، زمان سوخت را اصلاح کنید.

۴-فشار انژکتور دیزل ژنراتور درست نیست ، انژکتور را باز و تمیز نموده و فشار فنرها را تنظیم کنید

۵-لقی پیستون زیاد است. لقی را بازرسی و رینگ پیستون یا پیستو نها را در صورت لزوم تعویض کنید

۶-لقی سوپاپ ها زیاد است ، فاصله ی زیر سوپاپها را اصلاح کنید.

۷-موتور دیزل ژنراتور خیلی داغ شده است. جریان آب خنک کننده را زیاد کنید.

نوع عیب : گازهای خروجی موتور کثیف است

۱- مشاهده دود آبی رنگ
سطح روغن موتور دیزل ژنراتور خیلی بالاست : سطح روغن را در کارتر بازرسی و تنظیم کنید.
رینگ های روغن خوب کار نمیکند : رینگ و بوش سیلندرها را از نظر فرسودگی مورد بازرسی قرار داده و در صورت لزوم آنها را تعویض کنید.

۲- مشاهده دود خاکستری رنگ
کثیف بودن و گرفتگی سوراخهای انژکتور دیزل ژنراتور : انژکتورها را تمیز و آزمایش کنید.
بار زیاد از حد موتور : میزان بار را تنظیم کنید.

۳- دود سیاه رنگ
صافی هوا بسته شده است : صافی هوای ورودی را تمیز کنید.
سوزن انژکتور چسبیده است : سوزن انژکتور را تمیز کنید.
تراکم به علت نشست سوپاپ ها : سوپاپها را سنگ بزنید.
رینگها فرسوده یا شکسته است : رینگهای پیستون را عوض کنید.
فاصله ی زیر سوپاپ ها درست نیست : زیر سوپاپها را تنظیم کنید.

نوع عیب : موتور نامنظم کار می کند یا آنکه در حال بدون بار تند و کند می شود

۱- فنر پمپ سوخت شکسته است ، فنر را تعویض کنید.
۲- پیستون پمپ سوخت دیزل ژنراتور گیر میکند ، پیستون پمپ را باز کرده و آنرا تمیز کنید و در صورت لزوم عوض کنید.
۳- سوپاپ سوخت رسانی پمپ سوخت مرتب کار نمیکند. سوپاپ سوخت رسانی را باز کرده و تمیز کنید.
۴- سوراخ های انژکتور خراب است ، کلاهک را باز کرده، آنرا تمیز و آزمایش کنید.
۵-رگولاتور تنظیم نیست ، رگولاتور را تنظیم و میزان کنید.

نوع عیب : موتور به سرعت نامی نمی رسد

۱-بار اضافی وجود دارد
۲-میله ی رگولاتور چسبیده یا از میزان خارج شده است ، میله ی تنظیم را تمیز و روغ نکاری و میزان کنید. نوع عیب :موتور خود به خود خاموش می شود

۱- مخزن سوخت دیزل ژنراتور خالی است ، مخزن سوخت دیزل ژنراتور را پر و دستگاه های سوخ ترسانی را پر کنید.
۲-کلید قطع با سرعت زیاد قطع کرده است ، عیب را برطرف کنید.
۳-پمپ سوخت رسانی معیوب است ، پمپ سوخت رسانی و سوپاپهای آنرا کنترل کنید.
۴- فیلتر سوخت خیلی کثیف است، فیلتر سوخت دیزل را تمیز کنید.

نوع عیب : سرعت موتور بیش از اندازه است

۱- رگولاتور تنظیم نیست ، رگولاتور دیزل ژنراتور را بازرسی و تنظیم کنید.
۲-میله ی رگولاتور چسبیده یا از تنظیم خارج شده است. میله ی تنظیم را کنترل و میزان کنید.

نوع عیب : فشار روغن دیزل ژنراتور کم است

۱- صافی یا فیلتر روغن دیزل ژنراتور روغن مسدود است ، صافی را تمیز کنید.
۲-مدار روغن نشت می کند ، نشتی روغن را تعمیر و عیب را برطرف کنید
۳-تلمبه روغن معیوب است ، تلمبه را کنترل و تعمیر کنید.
۴- لقی زیاد در یاتاقان های اصلی ، لقی را کنترل و تا حدی که لازم است تنظیم کنید.
۵-روغن نمی رسد ، سوپاپ تنظیم فشار را کنترل و تنظیم نمایید.

نوع عیب : حرارت گازهای خروجی دیزل ژنراتور خیلی بالا است

۱-سوپاپ های اگزوز دیزل ژنراتور بخوبی سر جای خود قرار نگرفته اند. سوپاپها و محل نشستن آنها را سنگ بزنید.
۲- نقص دستگاه سوپر شارژر ، ضمن بازرسی عیب را برطرف کنید.
۳- خفه کن اگزوز گرفته است ، دستگاه اگزوز دیزل ژنراتور را تمیز کنید
۴- سوخت بیش از اندازه به موتور رسانده می شود ، فشار ماکزیمم را کنترل و میزان سوخت را تنظیم کنید
۵- موتور به اندازه ی مورد لزوم خنک نمی شود ، دستگاه های خنک کننده را تمیز کنید

نوع عیب : پس زدن آتش از طریق دستگاه سوپر شارژ

۱-پروانه یا پخش کننده کثیف است ، قسمت مربوط در سوپر شارژ را تمیز کنید.
۲-خنک کننده ی هوا مسدود است ، مجرای هوا را در دستگاه خنک کن تمیز کنید.
۳-صافی هوای دیزل ژنراتور مسدود است ، صافی هوا را تمیز کنید

نوع عیب : فشار آب خنک کننده دیزل ژنراتور پائین است

۱- مدار آب سیستم خنک کننده دیزل ژنراتور نشت می کند ، نشتی ها را تعمیر و برطرف سازید
۲-پمپ آبرسانی معیوب است ، پمپ آب را کنترل و تعمیر کنید.

نوع عیب : موتور دیزل ژنراتور ناگهان خاموش می شود و ضربه شدیدی را ایجاد می کند

۱-پیستون چسبیده است ، پیستون را پیاده کرده و علت بروز اشکال را پیدا کنید

نوع عیب : درجه حرارت آب از ۸۵ درجه سانتیگراد بیشتر شده است

۱- ترموستات دیزل ژنراتور چسبیده است ، چسبیدگی ترموستات دیزل ژنراتور را برطرف کنید.
۲- فیلتر آب خام کثیف است ، فیلتر را تمیز کنید.
۳- سطح آب خنک کننده موتور خیلی پائین آمده است ، آب خنک کننده را اضافه کنید.
۴- شیر آب خام بسته است ، شیر را باز کنید.
۵- پمپ آب خام خراب است ، پمپ را تعمیر یا تعویض کنید

تعمیر موتور دیزل

بازگشت به بخش تعمیرات دیزل ژنراتور

 

جهت مطالعه آموزش تخصصی دیزل ژنراتورها بر روی مطالب زیر کلیک کنید:

 تعمیر دیزل ژنراتور ولوو

تعمیر دیزل ژنراتور کامینز - تعمیر دیزل ژنراتور کامینز پاور

تعمیر دیزل ژنراتور پرکینز

تعمیر دیزل ژنراتور مان - تعمیر دیزل ژنراتور لوول - تعمیر دیزل ژنراتور بنز - تعمیر دیزل ژنراتور کاترپیلار - تعمیر دیزل ژنراتور دویتس - تعمیر دیزل ژنراتور mvm - تعمیر دیزل ژنراتور کوهلر - تعمیر دیزل ژنراتور کوهسه - تعمیر دیزل ژنراتور لیستر

تعمیر ژنراتور استامفورد - تعمیر ژنراتور مکالته - تعمیر ژنراتور ABB - تعمیر ژنراتور مارلی

آموزش سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

آموزش نصب برد کنترلی plc دیزل ژنراتور

طریقه ساخت دیزل ژنراتور

تعمیرات ECU یا کامپیوتر موتور دیزل ژنراتور

تابلو برق کنترلی دیزل ژنراتور یا برق اضطراری

طریقه نصب دیزل ژنراتور

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

به روز رسانی 97/11/18

نوشته مهندس دانیال سعیدالاسلام 

برچسب ها
_