جدول محاسبه میزان مصرف سوخت دیزل ژنراتور و موتور برق-شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

جدول محاسبه میزان مصرف سوخت دیزل ژنراتور و موتور برق

میزان مصرف سوخت دیزل ژنراتور - مصرف سوخت موتور دیزلی - مصرف سوخت موتور برق- مصرف گاز موتور برق و دیزل ژنراتور- میزان صدای موتور برق و دیزل ژنراتور

جدول محاسبه میزان مصرف سوخت دیزل ژنراتور بر حسب لیتر بر ساعت
توان دیزل ژنراتور (KW) بار 25% (L/h) بار 50% (L/h) بار 75% (L/h) بار کامل(L/h)
20 2/3 3/4 4/9 6
30 4/9 6/8 9/1 11
40 6 8/7 12/1 15/1
60 6/8 11 14/4 18/1
75 9/1 12/8 17/4 23/2
100 9/1 15/6 22 28/1
125 11/8 19 27 34/6
135 12/5 20/5 28/9 37/2
150 13/7 22/4 31/9 41/4
175 15/6 25/8 36/9 48/3
200 17/9 29/2 41/8 54/7
230 20/1 33/4 47/5 63/1
250 21/7 36/1 51/7 68/1
300 25/8 42/9 61/2 81/7
350 30 49/8 71 95/4
400 33/8 56/6 80/9 108/7
500 41/8 70/3 100/3 135/7
600 50/1 83/6 119/7 162/6
750 61/9 104/1 149/3 202/9
1000 82/1 138/3 198 270/2
1250 102/2 172/1 247 337/4
1500 122/4 206/3 295/6 404/7
1750 142/5 240/2 344/7 472
2000 162/6 274/4 393/3 539/2
2250 182/8 308/2 442/3 606/5

مصرف سوخت بر حسب لیتر بر ساعت میباشد. منظور از 25% بار این است که میزان جریان خروجی یک چهارم جریان ماکزیمم حک شده روی پلاک ژنراتور باشد. این میزان مصرف سوخت از میانگین تمامی برندهای موتورهای دیزلی روز دنیا گرفته شده است و با صرف ساعتها کار و تلاش شرکت آسان ژنراتور در دسترس عموم قرار داده شده است. هرچه اصطحلاک وعمر دیزل ژنراتور شما بیشتر باشد مصرف آن بیشتر است. موتور ولوو و پرکنز ECU دار کم مصرف ترین دیزل ژنراتورها میباشند که کمی از مقادیر فوق کم مصرف ترند.

جدول محاسبه میزان مصرف گاز دیزل ژنراتور گاز سوز بر حسب متر مکعب بر ساعت
توان دیزل ژنراتور (KW) بار 25% (m3/h) بار 50% (m3/h) بار 75% (m3/h) بار کامل(m3/h)
20 4/4 5/26 6/92 8/09
30 5/66 7/28 9/74 11/65
40 6/89 9/32 12/57 15/2
60 9/35 13/41 18/26 22/34
75 11/2 16/46 22/48 27/72
100 14/28 21/59 29/57 36/62
125 17/39 26/68 36/62 45/56
135 18/62 28/73 39/45 49/11
150 20/47 31/78 43/7 54/5
175 23/5 36/9 50/8 63/4
200 26/7 42 57/8 72/3
230 30/3 48/1 66/3 83
250 32/8 52/2 72 90/2
300 39 62/4 86/1 108
350 45/2 72/6 100/3 125/9
400 51/3 82/8 114/4 143/7
500 63/7 102/4 142/7 179/4
600 76/1 123/6 171 215/1
750 94/6 154/2 213/4 268/6
1000 125/5 205/3 284 358

مصرف گاز بر حسب متر مکعب بر ساعت میباشد. این میزان مصرف از میانگین تمامی برندهای موتورهای دیزلی روز دنیا گرفته شده است و با صرف ساعتها کار و تلاش شرکت آسان ژنراتور در دسترس عموم قرار داده شده است. هرچه اصطحلاک وعمر دیزل ژنراتور شما بیشتر باشد مصرف آن بیشتر است. موتورپرکنز ECU دار کم مصرف ترین دیزل ژنراتور گاز سوز میباشند که کمی از مقادیر فوق کم مصرف تر است. دیزل ژنراتورهای گاز سوز قدرت کمتری نسبت به دیزل ژنراتورهای گازوئیلی دارند لذا در محاسبه آنها باید توان دیزل ژنراتور را بیشتر در نظر بگیرید ولی در دیزل ژنراتورهای گاز سوز پرکنز این مشکل تا حد زیادی رفع شده است.

همانگونه که از جداول فوق بر می آید مصرف گاز دیزل ژنراتور نسبت به گازوئیل حدود 1/4 برابر است.(یعنی یک لیتر گازوئیل معادل 1/4 متر مکعب گاز است.)

جدول محاسبه میزان مصرف سوخت موتور برق تک فاز بر حسب لیتر بر ساعت و میزان ایجاد صدا یا نویز
توان دیزل ژنراتور بار 25% (L/h) بار 50% (L/h) بار 75% (L/h) بار کامل(L/h) میزان تولید صدا(نویز) برحسب db
0.75kva - - - 0/5 33
0.9kva - - - 0/6 57
1.6kva - - - 1/1 59
2kva - - - 1/15 65
2.8kva - - - 1/8 59
3.2kva - - - 2 70
4kva - - - 2/4 71
5kva - - - 2/7 72
8kw/10kva 0/9 1/2 1/7 2/1 72
10kw/12kva 1 1/4 2/1 2/6  
12kw/15kva 1/3 1/8 2/6 3/2  
16kw/20kva 1/7 2/4 3/5 4/3  
20kw/25kva 2/1 3 4/3 5/4  
24kw/30kva 2/6 3/6 5/2 6/4  
32kw/40kva 3/4 4/8 7 8/6  
40kw/50kva 6/3 6 8/6 10/7  
60kw/75kva 6/4 9 12/7 16/1  
80kw/100kva 8/3 11/9 16/1 21/4  
120kw/150kva 10/9 17/3 24/1 32/1  
160kw/200kva 14/1 22/9 32/7 42/8  
200kw/250kva 17/4 28/6 40/8 53/5  
280kw/350kva 23/7 39/3 56 75  
400kw/500kva 33/3 55/6 8/ 107  

 

جدول محاسبه میزان مصرف سوخت موتور برق گازی تک فاز بر حسب متر مکعب بر ساعت و میزان ایجاد صدا یا نویز

توان دیزل ژنراتور بدون بار (m3/h) بار 25% (m3/h) بار 50% (m3/h) بار 75% (m3/h) بار کامل(m3/h) میزان تولید صدا(نویز) بدون بار برحسب db میزان تولید صدا(نویز) با بار کامل برحسب db
1.6kva - - - - 1/15 - 67
4kva - - - - 2/25 - 70
6/7kw - - 1/85 - 3/33 - -
9/1kw - - 2/86 - 4/37 - -
13/13kw - - 2/86 - 4/37 - -
15/16kw - - 4/84 - 6/86 - -
22kw 1 4 5/9 7/8 9/7 61 70
27kw 1/1 3/9 6/2 8/5 10/8 58 64
32kw 1/3 4/4 6/6 8/9 11/2 61 70
38kw 1/3 4/4 7/4 10/2 12/6 58 64
48kw 2 7/7 12 15/8 18/5 63 68

نکته: متاسفانه مصرف موتور برق ها تا حد بسیار زیادی با یکدیگر متفاوت میباشد لذا جهت محاسبه دقیق مصرف آنها بخصوص مدلهای چینی به کاتالوگ تولید کننده مراجعه کنید یا از طریق زیر مصرف آنرا محاسبه کنید:

چگونگی تعیین مصرف سوخت ژنراتور

مصرف سوخت ژنراتور
★ ★ ★ ★ ★ بهترین پاسخ

در نظر گرفتن مصرف سوخت ژنراتور مهم است، به ویژه توجه به اینکه در چند ساعت یک ژنراتور باکش خالی میشود .شما قطعا نمی خواهید مجبور شوید هر دو ساعت باک ژنراتور خود را دوباره پر کنید . شما می توانید مقدار سوخت مصرفی ژنراتور را از اطلاعات محصول تعیین کنید، مثلا Champion Power Equipment 46533 نشان می دهد که می تواند به مدت 12 ساعت در مخزن کامل (4 گالن) گاز با بار 50٪ کار کند. به عبارت دیگر، 1 گالن گاز می تواند 3 ساعت در 50٪ بار ایفای نقش کند. به یاد داشته باشیدکلمه کلیدی در اینجا 50٪ بار است ، اگر از بار بیشتر استفاده می کنید، مصرف آن بالاتر خواهد بود و اگر از بار پایین تر استفاده کنید، مصرف آن کمتر خواهد بود. با برآورد، در 25٪ بار، 1 گالن گاز می تواند برای 4.5 ساعت اجرا شود، اما با 100٪ بار، 1 گالن گاز می تواند برای 1.5 ساعت طول بکشد. که شرکت آسان ژنراتور این مقادیر را بصورت ساندویجی و آماده در جداول بالا فراهم آورده است.

سوخت ممکن است به شکل بنزین ، گازوئیل ، گاز طبیعی یا پروپان یا LPG ، بسته به نوع ژنراتور باشد. صرف نظر از سوخت سیستم پشتیبان شما، با توجه به مصرف برق از ژنراتور ، شما می توانید میزان هزینه مصرف سوخت آن را بفهمید.

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

به روز رسانی 97/8/19تاریخ ثبت نظر: 1398/07/21

شرکت فروزان توان
سلام خریدار 2 مگاوات گازی هستم


برچسب ها
_