محاسبات شمش کشی چگونه است؟-شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

شرکت فنی مهندسی آسان ژنراتور دانیال(دانش بنیان)

محاسبات شمش کشی چگونه است؟

محاسبات شمش کشی چگونه است؟

جدول محاسبه سطح مقطع شمش-استانداردهای شمش کشی -جدول انتخاب شمش مسی-آمپراژ شمش مسی-طریقه محاسبه میزان جریان شمش مسی-شمش کشی تابلو برق

آموزش شمش کشی تابلو های برق:

دانلود جدول ظرفیت جریان دهی شمشهای مسی - جدول جریان مجاز شمش مسیدانلود جدول ظرفیت جریان دهی شمشهای آلومینیومی- جدول جریان مجاز شمش آلمینیومی

 

مقادیر دقیق طراحی را طبق استانداردهای iec در زیر بیان میکنیم:(جمع آوری شده توسط شرکت legrand)

- استانداردهای شمش کشی شین اصلی(Busbar) و توزیع(Distribution): (کتاب12راهنمای قدرت 2009)

 استانداردهای شمش کشی شین اصلی و توزیع

مبحث حفاظت و کنترل مدارات الکتریکی ، مباحث اصلی تابلوهای توزیع می باشند.

تنظیم تجهیزات توزیع نیازمند انتخاب تعداد خروجی ها ، سطح مقطع ، نوع هادی و روش اتصال آنها و چک کردن شروط عملیاتی ظرفیت آمپر دهی ، اتصال کوتاه ، ایزولاسیون و... در شکل های مختلف می باشد.

توزیع بوسیله بلوکها توزیع (ماکزیمم 400A) یا شین های اصلی (250A-4000A) انجام میشود. 

- توزیع و استانداردها:

توزیع میتواند بوسیله مدارات قدرت حفاظت شده از یک مدار واحد گرفته شود ، طبق شکل فوق.

توزیع بوسیله شین اصلی (صاف یا C شکل مسی یا آلومینیومی) یا بوسیله بلوک های توزیع پیش ساخته( بلوک های توزیع قدرت ، ماژولی و ترمینالی) انجام گیرد. طبق استاندارد یک قطعه تامین کننده حفاظت در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار باید در نقطه ای که تغیر سطح مقطع عرضی یا تغیر نوع یا روش نصب یا ترکیبی که موجب کاهش ظرفیت حمل جریان داریم نصب گردد.(IEC60364-4-43)

شمش اصلی در بالای تابلو با دو شمش در هر فاز

انشعاب از شینه اصلی بوسیله شمش آلومینیومی با سطح مقطع C

خط انشعاب میتواند وسیله حفاظتی نداشته باشد ولی دو شرط دارد:

S2<S1

L<3m

بلوک توزیع ماژولی

توزیع بوسیله شینه اصلی

توزیع بوسیله شینه اصلی

- قوانین وضع شده برای شاخه های توزیع:

1- خلاصه چکاپ حرارتی بار:

برای کابلهای ایزوله و سیمها ، زمان شکست حاصل از اتصال کوتاه نباید طولانی تر از زمان حد حرارتی کابلها شود. چکاپ این شرط بوسیله فرمول حد حرارتیK2S2 که هادی میتواند تحمل کند محقق میشود که باید بزرگتر از حد حرارتی I2t که قطعه حفاظتی اجازه به عبور جریان میدهد باشد.

2- چکاپ شرایط حفاظتی خطوط انشعابی با ملاحظه محدودیت دمایی:

در خطوط انشعابی کوچکتر از مقطع عرضی (S2<S1) چک کنید که حد مجاز بوسیله خطوط انشعاب بزرگتر از حد انرژی بوسیله قطعه اصلی P1 باشد. مقادیر حد حرارتی مجاز K2S2 میتواند براحتی محاسبه شود بوسیله مقادیر K ارائه شده در جدول زیر.

ترجمه جدول مقادیر K و نوع عایق:

مشخصه/شرایط نوع عایق هادی
PVC قابل ارتجاء PVC قابل ارتجاع90درجه EPR EXPE قابل ارتجاء لاستیکی 60 درجه قابل ارتجاء معدنی
هادی با مقطع mm2  >300 ≤300
>300 ≤300

90

60
70 105
دمای اولیه برحسب درجه سانتی گراد 70 90
دمای نهایی 160 140
160 140
250 200
160 250
مقادیر K
مسی 115 103
100 86
143 141
115 115-135
آلومینیومی 76 68
66 57
94 93  
اتصالات لحیم کاری شده با مس قلع اندود شده 115          

مقادیر ماکزیمم انرژی مجاز بوسیله دستگاهها در قالب شکل ها (مثلا 55000A2S) برای ماژول ها با ماکزیمم توان 32A یا در شکل محدودیتهای منحنی  ارائه میشوند (اطلاعات بیشتر در کتاب5).

3- چکاپ شروط حفاظتی بوسیله قانون سه پهلو:

المان حفاظتی اتصال کوتاه P1 نصب شده در خط اصلی A برای حفاظت موثر از شاخه S2  با طول برابر با شینه اصلی S2 نباید از طول معینی تجاوز کند ، که بوسیله قانون مثلث محاسبه میشود میتواند مطرح شود. بیشترین طول L1 از هادی با سطح مقطع S1 برابر است با حفاظت مدار AB که در برابر اتصال کوتاه بوسیله P1 نصب شده در نقطه A حفاظت شده.

بیشترین طول L2 از هادی با سطح مقطع Sبرابر است با بخشی از مدار AM که در برابر اتصال کوتاه بوسیله P1 محافظت شده

این طول ماکزیمم برابر است با حداقل مقدار اتصال کوتاه برای هر قطعه محافظ P1 که میتواند فعالیت کند.(کتاب 4)

S1 وابسته به سطح مقطع هادی اصلی و S2 وابسته به شاخه فرعی میباشد. ماکزیمم طول هادی فرعی با سطح مقطع S2 که در برابر اتصال کوتاه محافظت شده بوسیله Pنصب شده در نقطه A نشان داده شده در بخش ON . این مورد میتواند نشان دهد که طول حفاظت شده از خط فرعی کاهش یافته ، از این رو دور از نقطه اتصال که محافظت شده توسط P1 است ، وابسته به ممانعت از هر قسمت بالایی کوچکتر از S2 در بخش بالای مثلث B است.

این متد میتواند به قطعه محافظ اتصال کوتاه اعمال شود که این دو حفاظت در برابر اضافه بار جداگانه ، برابر طول قطعه P2 که بطور موثر لاین S2 را حفاظت میکند تامین میکند و هیچگونه اتصالی بین A و O نیست.

4- قانون 3 متر اعمالی به قطعه محافظ اضافه بار:

هنگامی که Pاضافه بار ندارد تابع حفاظت یا خصوصیتش باحفاظت اضافه بار شاخه S2 سازگار نیست(مدارات خیلی طولانی ، کاهش عمده سطح مقطع)این ممکن است برای افزایش طول مسیر Pتا 3 متر از مبدا O ، از آخرین اتصال با طول برابر وجود ندارد.اتصال خروجی یا سوکت قدرت در این بخش شین اصلی و ریسک اتصال کوتاه ، آتش یا آسیب تا حد مینیمم برای این بخش کاهش یافته است. (از ایزولاسیون هادی قوی ، پوشش ، جدا از قطعات داغ و آسیب زننده استفاده کنید)

5- باستثناء حفاظت در برابر اضافه بار:

دیاگرامهای بالا سه مثال از اتصال های خروجی (S1,S2,S3) را نشان میدهد که ممکن است  حفاظت اضافه بار را تامین نکند.

- سیستم شمش اصلی S2 بطور موثر در برابر اضافه بار بوسیله P1 حفاظت شده و سیستم شمش اصلی ، اتصال خروجی یا سوکت های قدرت ، بالای P2 ندارد.

- سیستم شمش اصلی S3 جریان اضافه بار احتمالا ندارد و سیستم شمش اصلی مسیر خروجی یا سوکت قدرت بالای P3 ندارد.

- سیستم شمش اصلی S4 برای تماس ، کنترل و سیگنال دهی ساخته شده است که نمونه مشابه آن کار میکند. سیستم شمش اصلی هیچ خروجی و سوکت قدرتی در بالای P4 ندارد.

- اندازه شمشها:

شمش کشی ستون فقرات تابلوی توزیع است. شمش اصلی و فرعی انرژی را توزیع میکند.

شمشها میتوانند بصورت مسی یا آلومینیومی تولید شوند. شمش های مسی مسطح تا 4KA مورد استفاده دارند. انعطاف عالی دارند اما نیاز به براده برداری دارند.(ص26)

شمش های آلومینیومی C شکل میباشند ، اتصالات بدون سوراخ کاری و با چکش های مخصوص متصل میشوند و تا 1600A یا 3200A بوسیله دوبل کردن مورد استفاده دارند.

خصوصیات مکانیکی یا الکترونیکی ساپورت های شمش ها ، و ایجاد سختی با مسافت نصب ماکزیمم ، این اطمینان را میدهد که ایزولاسیون بین قطب ها و شمش هایی که میتوانند در برابر نیروی الکترودینامیکی مقاومت کنند بدرستی انجام شده است.

-محاسبه سطح مقطع مفید شمش:

محاسبه سطح مقطع مفید شمش ها طبق جریان مصرفی ، شاخص حفاظت میان بار و پس از چکاپ تحمل حرارتی اتصال کوتاه میباشد.

جریانهای نامی مطابق با تعریف استاندارد IEC-60947-1 با کاربرد در شرایط معمولی برای افزایش دمای dtاز شمشها بدون تجاوز از 65 درجه سانتی گرادمیباشند.

تست حرارتی برای شمش کشی 10*120*3 در هر فاز 

- جریانها طبق استاندارد IEC60947-1 :

Ie:جریان نامی با ملاحظه تهویه طبیعی یا در تابلو های با شاخص حفاظت IP>=30 (دمای داخل تابلو >=25درجه سانتیگراد)

Ithe: جریان حرارتی در فضای بسته مطابق شرایط سخت تر. فضای کاملا بسته ، به جابجایی هوا اجازه نمیدهد.بعنوان شاخص حفاظت IP بیشتر از 30 (دمای داخلی >= 50 درجه)

شمشهای موازی:

ظرفیت حمل جریان در N شمش کمتر از N دفعه از ظرفیت حمل جریان در یک شمش است.  N را از 1/6 تا 1/8برای دو شمش و 2/2 تا 2/4 براس سه شمش و 2/7 تا 2/9 برای چهار شمش استفاده کنید.

شمش های پهن تر ضریب N بیشتری دارند ، هرچه سخت تر باشند سردتر و متقابلا مقاومت القایی بیشتری دارند.

چگالی جریان ثابت نیست زیرا برای شمش های کوچک 3A/mm^2 و برای شمش های بزرگ 1 است.

1- شمش آلومینیومی بشکل C با ساپورتهای شمش به شماره 67/68/69/66 373:

شمش های هم راستا با ساپورت 66/67  373

شمشهای پله ای با ساپورتهای 68/69  373

شمشهای آلومینیومی

توضیح:

- Ie جریان نامی شمشها در تابلوی دارای تهویه

- Ithe جریان شمشها در تابلوی بدون تهویه و یا جاهای خیلی گرم

- CROSS SECTION اندازه(سطح مقطع) شمش

2- شمش مسی سخت:

1-2- نصب شمش ها لب به لب ساپورتهای شماره 10/15/20/21/23 373 :

شمش کشی پله ای با کابل غلاف

شمشهای مسی سخت صاف - نصب شده روی لبه (عمودی)

توضیح:

- Ie جریان نامی شمشها در تابلوی دارای تهویه

- Ithe جریان شمشها در تابلوی بدون تهویه و یا جاهای خیلی گرم

- DIM اندازه(سطح مقطع) شمش

2-2- نصب شمشها بصورت لب به لب (عمودی) با ساپورت شماره 25/24 373 شمش مسی سخت با ضخامت  5mm 

نصب شمشها بر روی لبه بصورت افقی و عمودی با ساپورت یا بستهای افقی

ساپورتها به شماره فنی 24 373 میتوانند جهت عبور جریان بسیار زیاد استفاده شوند(تا 4000A در تابلو برق IP55 و XL3 4000)

شمشهای مسی صاف سخت با ضخامت 5mm

ساپورتهای ایزولاسیون نوعی مقره است جهت جایگزاری شمشها بر روی لبه جهت کاهش فضا و مورد استفاده برای شمش با ضخامت 5 و 10 میلیتر

1تا 4 شمش 5 میلیمتری بر روی هر فاز

1 تا 3 شمش 10 میلی متری روی هر فاز

شمشهای مسی صاف سخت با ضخامت 10mm

! نصب عمودی شمشها جهت خنک سازی بهتر است لذا ظرفیت عبور جریان آنها بیشر است.

3-2- نصب شمشها بصورت تخت روی ساپورت با شماره 24/25 373:

نصب شمشها بصورت تخت و افقی و ساپورتها بصورت عمودی

شمشهای مسی سخت با ضخامت 5 میلیمتر

شمشهای مسی سخت با ضخامت 10 میلیمتر

3- شمشهای مسی نرم

شمشهای مسی نرم

1- چکاپ حدود مجاز حرارتی و2- محاسبه فاصله مجاز میان ساپورتها در صفحه 14 کتاب اصلی(در صورتی که فردی اقدام به ترجمه کرد لطفا جهت ارائه به جامعه مهندسان با ما به اشتراک بگزارید.)

3- فاصله مجاز میان ساپورتها طبق شکل زیر برحسب جریان پیک

ماکزیمم فاصله D برحسب میلیمتر در ساپورتهای تکی(E قابل تنظیم)

ماکزیمم فاصله D بین ساپورتهای چندتایی با شماره 96 373 و 10/15/32/36 374(E ثابت)

ماکزیمم فاصله D بین ساپورتهای چندتایی با شماره 21/21 373 (E ثابت 75 میلیمتر)

ماکزیمم فاصله D برای ساپورتهای چندتایی با شماره 22/23 373(Eثابت 75 میلیمتر)

ماکزیمم فاصله D بین ساپورتهای چندتایی با شماره 24/25 373 با شمشهای با سطح مقطع 5 م م

ماکزیمم فاصله D بین ساپورتهای چندتایی با شماره 24/25 373 با شمشهای با سطح مقطع 10 م م

ماکزیمم فاصله D بین ساپورتهای چندتایی با شماره 66/67 373 و 68/69 373

کابلهای متصل شده به شمشهای آلومینیومی با سطح مقطع C با مته و چکش مخصوص

تاثیر میدان شمشها بر روی هم و محاسبات عایقها در صفحه 22 کتاب

1- حداقل اندازه اتصای شمشها روی هم جهت انشعاب یا تغیر مسیر:

طبق شکل فوق اندازه Sc باید 5 برابر Sb باشد.

طبق شکل فوق اتصال شمش انشعاب یا توزیع میتواند کوچکتر از 5 برابر Sb باشد.

اتصال صحیح

اتصال غلط

2- میزان فشار مجاز اتصال:

برای این مورد باید حتما میزان سفت کردن پیچهای اتصالات شمشها روی هم با آچار ترکمتر(TORQUE) انجام کیرد وگرنه جریان نقطه ای پدیدار میشود و موجب آتش گرفتن است.

جدول مقادیر حداقل و میزان سفت کردن پیچها

بکار بردن یک مارک(رنگ و پوشش سخت) هر اتلافی را نشان میدهد و همچنین میتواند استفاده شود برای چکاپ میزان سفتی که بطور صحیح انجام شود.

طریقه اتصال شمش 120*10 برای جریان 4000A

دو اتصال در یک نقطه از شمش اصلی 120*10 بوسیله یک شمش 100*10 (3200A) و یک شمش 80*10 (2500A)

شمش آلومینیومی(شمش های نرم مستقیما متصل میشوند و نیازی به واشر و اسپیسر نیست)

وسیله هایی جهت جلوگیری از اتلاف

- خم کردن و اتصال شمشها:

3- شروط سطح اتصال:ص 30

4-برش: ص30

5-خمکاری: ص30

- شکل دهی و اتصال شمشهای نرم:

این شمشها در جاهایی که امکان شکل دهی شمشهای سخت جهت عبور میان قسمتهای مختلف تابلو وجود ندارد استفاده میشوند.

جریان نامی این شمشها:

انتقال دهنده های جریان(CT):

ct وسیله ایست جهت اندازه گیری جریان شمشها و کابلها. این وسیله بگونه ای نصب میگردد که شمش و یا کابلها از داخل آن عبور کند. ct بوسیله میدان الکترومغناطیسی حاصل از میزان جریان عبوری از شمشها میزان جریان را معمولا به 0-5 آمپر تبدیل میکندو این ضریب تبدیل ct ها بر روی آنها نوشته شده است. مثلا ct 1000/5 جریان 0 تا هزار آمپر را به 0 تا پنج آمپر تبدیل میکند تا برای وسایل اندازه گیری قابل خواندن باشد.

جدول انواع ct ها در شکل زیر آمده است:

- بلوکهای آماده جهت توزیع:

- خصوصیات بلوکهای توزیع:

1- جریان نامی:

جریان ورودی In باید بزرگتر و مساوی جریان المان حفاظتی It و مجموع جریانهای عبوری از شاخه های توزیع باشد.

در جاهایی که بار کامل یا full load نداریم جریان بریکر اصلی میتواند کوچکتر از مجموع جریان نامی بریکرهای شاخه های فرعی باشد. 

2- مقادیر مجاز اتصال کوتاه:

بلوک توزیع باید در مدت یک ثانیه تحمل حرارتی جریان Icw(ظرفیت حمل جریان) را داشته باشد .

مقدار پیک جریان (Ipk) باید با جریان بلوک توزیع همخوانی داشته باشد.این جریان باید بیش از حد جریان بریکر اصلی باشد تا در مواقع اتصال کوتاه بخوبی عمل کند.

3- مقادیر عایق کاری شمش:

ولتاژ نامی عایق Ui باید بزرگتر یا مساوی ولتاژنامی کاری باشد.

ولتاژ قابل تحمل لحظه ای Uimp باید در حد مجاز ولتاژ ، هنگام برخورد صاعقه باشد.

4- روشهای اتصال:

  •  اتصال مستقیم
  • اتصال بوسیله ترمینال

- متعادل کردن بار:

بار باید متعادل باشد تا جریان نول صفر شود ولی در عمل این اتفاق نمی افتد. پس باید تا حد امکان پس از طراحی و ساخت تابلو توزیع ، در محل نصب نیز دقت شود که بار بصورت متوازن روی فازها قرار گیرد تا هر سه جریان I1 , I2 و I3 با هم برابر شوند.

سطح مقطع نول باید با فاز برابر باشد.

در حال ترجمه استانداردهای iec... با ما همراه باشید

جهت آموزش مطالب زیر روی آنها کلید کنید:

آموزش تعمیرات دیزل ژنراتور کلیک

آموزش سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور کلیک

آموزش نصب برد کنترلی plc دیزل ژنراتور

طریقه ساخت دیزل ژنراتور

تعمیرات ECU یا کامپیوتر موتور دیزل ژنراتور

تابلو برق کنترلی دیزل ژنراتور یا برق اضطراری

آموزش تعمیرات ژنراتور

آموزش موتور برق

آموزش سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

آموزش تبدیل موتور کامیون به دیزل ژنراتور

طریقه نصب دیزل ژنراتور

با تشکر از مطالعه شما ، شرکت آسان ژنراتور دانیال فعال در زمینه :

به روز رسانی 97/8/14

[n,g lphsfi sxp lrxu ala l lsd ldchk [vdhk ala lsd - باس بار تابلو برق-شینه نول-آموزش شینه بندی تابلو برق-شین ارت-مقره شینه نول-شمش نول چیست-جدول ابعاد تابلو برق-محاسبه وزن تابلو برق-شمش کشی تابلو برق-آموزش شینه کشی-جعبه باس بار-قیمت باس بار-باسبار پروتکشن-باسبار روشنایی-شینه مسی-شین تابلو برقتاریخ ثبت نظر: 1398/05/31

مسعود منتظری
با سلام ممنون و سپاس فراوان بابت مطالب مفیدتان/ موفق باشید.

محاسبات شمش کشی چگونه است؟
برچسب ها
_